twitter

image1 image1 image1 image1

DONIESIENIA POSTEROWE

 1. Oznaczanie triheptanianu glicerolu  za pomocą GC/MS I GC-FID – porównanie metod - Determining glyceroltriheptanoate with GC/MS and GC-FID – Comparison of methods - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof  Kwiatek
 2. Oznaczanie masy cząsteczkowej hydrolizatów białkowych  metodą elektroforezy jednokierunkowej SDS-PAGE  - Determination of the molecular weight of the protein hydrolysates by using SDS-PAGE one dimensional electrophoresis - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof  Kwiatek
 3. Badania biegłości oznaczania zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego - Proficiency test for measuring insoluble impurities in animal fat - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof  Kwiatek
 4. Występowanie Clostridium botulinum w kiszonkach - czynnika etiologicznego botulizmu bydła - Clostridium botulinum  in silages - etiopathohenesis of botulism in cattle  - Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek
 5. Walidacja metody ilościowego oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych - Validation of the method of quantitative determination of tetracyclines in medicated feeds - Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
 6. Jakość mikrobiologiczna kiszonek w polsce  - Microbiological quality of silages in Poland - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek
 7. Nowe wymagania dotyczące znakowania polepszaczy gleby zawierających przetworzone białko zwierzęce - Marking of soil improvers containing processed animal protein based on new law regulations - Marek Walczak, Krzysztof Kwiatek
 8. Dodatki ziół i enzymów w żywieniu zwierząt - Herbal and enzyme additives in animal nutrition - Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
 9. Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania składników odżywczych w paszach - Assessment of comparative study results regarding determination of nutrients in animal feeds - G. Bielecka, W. Korol
 10. Sprawdzenie normatywnych metod badania liczby kwasowej i nadtlenkowej w porównaniach międzylaboratoryjnych - Verification of standard methods of studying acid number and peroxide value in inter-laboratory comparisons  - G. Bielecka, W. Korol
 11. Czynniki wpływające na stabilność witamin  w premiksach - Factors affecting vitamin stability in premixtures - J. Maćkowiak
 12. Efektywność  stosowania  enzymów  hydrolizujących NSP  w  mieszankach  zawierających  DDGS przeznaczonych  dla  tuczników - Efficiency of enzymes hydrolyzed of NSP in feed mixtures for fattening pigs containing DDGS - M. Świątkiewicz,  A. Olszewska
 13. Walidacja metody oznaczania malonodialdehydu  –  markera stresu oksydacyjnego w paszach - Validating the method of determining malondialdehyde, a marker of oxidative stress in animal feeds - K. Kos, A. Woźniak, D. Krasucka, E. Łysiak, prof. W. Cybulski
 14. Ocena wymieszania premiksów paszowych - Evaluation of premixtures homogeneity -  S. Walczyński
 15. Wyniki oceny homogeniczności pasz w PT 2012 - Results of animal feed homogeneity in PT 2012 - S. Walczyński
 16. Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach - Results of studying amino acids in animal feeds, based on PT Amino Acids 2012 - J. Rubaj, W. Korol
 17. Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania składników mineralnych w premiksach  - Assessment of comparative study results regarding determination of minerals in premixes - G. Bielecka,   W. Korol
 18. Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania witamin w premiksach paszowych - Results of studying vitamins in animal feed premixes, based on PT Vitamins 2012 - J. Rubaj, W. Korol
 19. Wykrywanie i oznaczanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego w paszach  -  Detection of genetically modified rapeseed, RT73, Ms8, Rf3, Ms8xRf3, T45 in animal feeds - M. Mazur, Z. Sieradzki, K. Kwiatek
 20. Monitoring pasz genetycznie zmodyfikowanych w PIWet-PIB w latach 2004-2012 - Monitoring genetically modified animal feeds at  PIWet-PIB in the years 2004-2012 - Z. Sieradzki, M. Mazur, K. Kwiatek
 21. Ocena kompetencji laboratoriów urzędowych w zakresie badania substancji czynnych  i homogeniczności pasz leczniczych poprzez badania biegłości - Evaluation of competency of supervision laboratories in the scope of active substances testing and their homogeneity in medicated feed on the base of proficiency testing  - M. Chyłek-Purchała, B. Kozak,  M. Przeniosło-Siwczyńska, K. Kwiatek
 22. Urzędowa kontrola pasz w kierunku wykrywania substancji przeciwbakteryjnych - Supervision control in the scope of detection of antibacterial substances - B. Kozak, M. Chyłek-Purchała, M. Przeniosło-Siwczyńska, K. Kwiatek
 23. Oznaczanie mikotoksyn fuzaryjnych w paszy metodą LC-MS/MS – Determinatiuon of fusarium micotoxins in animal feed by the LC-MS/MS method - K. Pietruszka, H. Wiśniewska-Dmytrow, B. Sell, O. Burek
 24. Wyniki monitorowania pozostałości środków ochrony roślin w paszach w latach 2007-2010 – Results of monitoring of pesticide residues in animal feeds in the years 2007-2010 - W. Korol, G. Bielecka, J.  Rubaj,  B. Gnusowski
 25. Próbka kontrolna w technice NIR – Control sample in NIR technique - S. Walczyński