twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dodatków paszowych w celu rejestracji na Ukrainie

Taras Lewicki

Podstawową zasadą w przemyśle paszowym, która jest wprowadzana na Ukrainie, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności od „pola do stołu”. Dodatki paszowe są ważnym elementem żywienia zwierząt,  bez nich nie jest możliwa produkcja  pasz o wysokiej jakości dla zwierząt GOSPODARSKICH.

Istotną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa dodatków paszowych. System rejestracji jest mechanizmem, który gwarantuje ich bezpieczeństwo. Podczas rejestracji dodatków paszowych niezbędne jest przeprowadzenie badań bezpieczeństwa dodatków paszowych.  Biorąc pod uwagę, że rynek dodatków paszowych w ostatnich latach rozwija się bardzo szybko i pojawia się  wiele nowych dodatków paszowych, istnieje  zapotrzebowanie na przeprowadzenie kompleksowej analizy bezpieczeństwa dodatków do pasz.

Wymogi w zakresie oceny bezpieczeństwa dodatków do żywności na Ukrainie są określone w Ustawie „O weterynarii” Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 21.11.2007 nr 1349 „O zatwierdzeniu przebiegu państwowej rejestracji leków weterynaryjnych, dodatków paszowych, premiksów i gotowej paszy” (Rozporządzenie nr 133 „O zatwierdzaniu formularzy zgłoszeń, wykazu dokumentacji materiałowej i porządku jej powstawania”). Postanowienia tych dokumentów są w dużej mierze zgodne z rozporządzeniem* (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r., rozporządzeniem Komisji (WE) 429/2009 z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

Program oceny bezpieczeństwa dodatków paszowych na Ukrainie, zgodnie z powyższymi dokumentami, zawiera badania: toksykologiczne – badanie toksyczności dodatku paszowego na zwierzętach laboratoryjnych, ocena bezpieczeństwa użytkowania (tolerancji) dodatku paszowego w badaniach na zwierzętach docelowych, badanie innych skutków, które mogą grozić konsumentom żywności pochodzenia zwierzęcego, pochodzącej od zwierząt żywionych paszą zawierającą dodatek paszowy,  pozostałości dodatku paszowego lub jego metabolitów; bezpieczeństwa użytkowania – zagrożeń związanych z wdychaniem oraz kontaktem poprzez błony śluzowe, oczy lub skórę u osób, które mają kontakt z dodatkiem paszowym,  premiksem lub paszą, zawierającą ten dodatek; toksyczności środowiska - ryzyka niekorzystnego wpływu na środowisko dodatku paszowego lub produktów jego przetworzenia, bezpośrednio lub w odchodach (kał) zwierząt.

Każdy dodatek paszowy przed wprowadzeniem do obrotu należy sprawdzić na wszystkich rodzajach zwierząt, dla których jest przeznaczony.

Dopiero po przeprowadzeniu powyższych testów dodatek paszowy może być zarejestrowany na Ukrainie i dopuszczony do stosowania.

Można stwierdzić, że  rejestracja dodatków paszowych jest ważnym mechanizmem zapewnienia bezpieczeństwa zastosowania dodatków paszowych, a w konsekwencji, bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego.