twitter

image1 image1 image1 image1

Katalog materiałów paszowych – kierunek zmian

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Celem doniesienia jest przedstawienie aktualnego statusu unijnego katalogu materiałów paszowych, potrzeby notyfikacji materiałów paszowych nie wymienionych w unijnym katalogu oraz praktyczne wnioski dla krajowego sektora paszowego związane z omawianym zagadnieniem. Katalog służy przede wszystkim usprawnieniu  etykietowania materiałów paszowych i ułatwia wymianę informacji na temat podstawowych właściwości produktu. Etykieta jest narzędziem przekazu informacji użytkownikom ale także służy do egzekwowania wymagań i ułatwia kontrolowanie.

W dniu 1 września 2009 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 229/1 z 1.9.2009). Rozporządzenie to uregulowało tzw. listę pozytywną materiałów paszowych zwaną wspólnotowym katalogiem materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 w/w rozporządzenia. 

Materiały paszowe pokrywają przede wszystkim potrzeby żywieniowe zwierząt. Zostało to podkreślone w definicji materiałów paszowych zamieszczonej w art. 3.1g rozporządzenia 767/2009. Należy zaznaczyć, że potrzeby żywieniowe zwierząt zaspokajają również dodatki  paszowe takie jak aminokwasy (np. lizyna, metionina) i mikroskładniki użyteczne jak mikroelementy i witaminy.

Pierwsze wydanie katalogu materiałów paszowych zostało opublikowane jako rozporządzenie Komisji (UE) nr 242/2010 z 19 marca 2010 r. (Dz.Urz. UE L 77/17, 24.3.2010). Katalog liczył 175 materiałów podzielonych na 13 grup:  ziarno zbóż i produkty; nasiona oleiste, owoce oleiste i produkty; nasiona roślin strączkowych i produkty; bulwy, korzenie i produkty; inne nasiona i owoce i ich produkty; pasze z zielonek i pasze objętościowe; inne rośliny i ich produkty; przetwory mleczne; produkty zwierzęce ze zwierząt lądowych; ryby, inne zwierzęta morskie i ich produkty; minerały; różne; produkty i produkty uboczne procesów fermentacji oraz sole amonowe. Drugie wydanie katalogu materiałów paszowych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji 575/2011, zawierało 500 materiałów paszowych w 13 grupach (Dz.Urz. UE L 159/25 z 17.6.2011). Z kolei trzecie, ostanie wydanie katalogu zawiera 608 materiałów paszowych, wymienionych również w 13 grupach (rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 - Dz.Urz. UE L 29/1, 30.1.2013).

Kierunki w jakim zmierzały kolejne wersje katalogu materiałów paszowych to sukcesywne powiększanie listy materiałów paszowych i porządkowanie listy materiałów paszowych i dodatków paszowych zgodnie z kryteriami podanymi w zaleceniu Komisji nr 2011/25/UE z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi (Dz.Urz. UE L 11, str. 75 z 15.1.2011). Przykładem  porządkowania jest przygotowywane usunięcie wielu dodatków paszowych z kategorii dodatków sensorycznych z rejestru dodatków paszowych (dodatki te nie były zgłoszone do powtórnej rejestracji). Dodatki te mogą uzupełnić w przyszłości katalog materiałów paszowych a wcześniej mogą być umieszczone w rejestrze materiałów paszowych on line w celu notyfikacji.  Lista jest dostępna od dnia 1 września 2010 r. na stronie FEFAC www.fefac.org lub bezpośrednio www.feedmaterialsregister.eu .