twitter

image1 image1 image1 image1

Triheptanian glicerolu i wapno nawozowe – metody oznaczania w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz wymagania stawiane tym markerom

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Szczegółowe zasady klasyfikowania i znakowania ubocznych niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. Obowiązek znakowania ubocznych produktów kategorii 1 i 2 przy użyciu GTH wszedł w życie 1 lipca 2008 r. Minimalny poziom zawartości GTH w znakowanym materiale to 250 mg/kg masy tłuszczu. Nowe wymagania dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego obowiązują od 6 listopada 2012 roku. Reguluje je Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 roku. Zgodnie z nim, marker użyty  do znakowania polepszaczy gleby powinien uzyskać pozytywną opinię PIWet-PIB co do minimalnej jego ilości, która po zmieszaniu z polepszaczem gleby wyklucza dalsze stosowanie mieszaniny do produkcji pasz. Na podstawie wydanych opinii sporządza się wykaz zatwierdzonych składników, które znajdą zastosowanie jako markery polepszaczy gleby.

 

Glyceroltriheptanoate and lime fertilizer - methods for the determination in the processed animal by-products and the requirements for the markers

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute-State Research Institute, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Pulawy

Summary. Detailed rules for the classification and labeling of processed animal by-products are regulated by the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 1069/2009 from 21 October 2009. The obligation of marking by-products of category 1 and 2 with GTH came into force on 1 July 2008. The minimum level of GTH in the labeled material is 250 mg / kg of fat. New requirements for organic fertilizers and soil improvers derived from animal by-products are valid from 6 November 2012. Adjust them of the Minister of Agriculture and Rural Development dated 24 October 2012. According to him, a marker used to label soil improvers must obtain a positive opinion of PIWet-PIB as to the minimum amount, which when mixed with soil improver excludes further use of the mixture for feeding. On the basis of opinions drawn up a list of approved ingredients that are used as markers of soil improvers.