twitter

image1 image1 image1 image1

Rejestracja dodatków paszowych według obowiązującego Prawa Paszowego w Unii Europejskiej

Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak, Zbigniew Osiński

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie.  Na rynku paszowym coraz większą rolę zaczynają odgrywać dodatki paszowe. Stanowią one składnik uzupełniający gotową mieszankę paszową i mają na celu poprawę jakości paszy, a co za tym idzie wpłynąć korzystnie na produkcję zwierzęcą. Dodatki paszowe wprowadzane na rynek  wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia, które wydawane jest przez Komisję Europejską po spełnieniu szeregu wymagań określonych prawem. Producenci dodatków paszowych chcący zarejestrować dodatek paszowy zobowiązani są do kontaktu z trzema organizacjami Unii Europejskiej tj. Laboratorium Referencyjnym ds. dodatków paszowych (EURL-FA), Komisją Europejską i Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Dokumentacja badań na temat dodatku paszowego powinna przedstawiać informacje z zakresu bezpieczeństwa oraz skuteczności danego dodatku. Pozwolenie uzyskane na drodze wymaganej prawem uprawnia do obrotu danym dodatkiem paszowym na terenie całej Unii Europejskiej.

Registration of feed additives according to European Union feed law

Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak, Zbigniew Osiński

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland

Summary. Feed additives are becoming more and more important in animal feeding. The main goal of feed additives is to improve quality of feed and increase animal production. The applicant who wants to produce feed additives on European Union market are obliged to fulfill the requirements of European Union feed law. Meeting requirements applicant should contact European Reference Laboratory of Feed Additves, European Commssion and European Food Safety Authority. After the submitting necessary documentation, dossier is being evaluated by the experts,  then  process of registration ends. Applicant who positively pass the whole process of registration gets authorization to sell feed additive on the European Union market.