twitter

image1 image1 image1 image1

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne materiałów i dodatków paszowych  w latach 2003-2010

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz , Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie.  Obecność patogenów i ich toksycznych metabolitów w paszy stwarza ryzyko zachorowań zwierząt oraz zanieczyszczenia surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, co zagraża zdrowiu człowieka. Ponadto, stała ekspozycja zwierząt na liczne drobnoustroje obecne w środowisku, w tym także w paszy, nasila reakcje immunologiczne organizmu, czego efektem jest obniżenie produkcyjności zwierząt. Celem przeprowadzonych badań była ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiałów i dodatków paszowych stosowanych w Polsce w latach 2003 – 2010. Przeprowadzone badania wykazały, że jakość mikrobiologiczna pasz w Polsce stopniowo się poprawia.


Microbiological status of selected materials and feed additives

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland

Summary. The presence of pathogens and their toxic metabolites in feed poses a risk of animal disease and contamination of food of animal origin, what threatens human health. Moreover, an exhibition of animals for many microorganisms in the environment, including the feed, increases the body’s immune responses, resulting in reduced animal performance. The aim of the study was the assessment of microbiological quality of feed materials and feed additives used in Poland in 2003-2010. The results of the study revealed that the microbiological quality of feed in Poland is gradually improving.