twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne skażenie mikologiczne surowców i pasz

Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii i Toksykologii

Streszczenie. Celem badań był dalszy monitoring skażeń mikologicznych surowców i pasz, prowadzony od kilku lat przez Laboratorium Badawcze Mikotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Materiał do badań pozyskany w 2012 roku podzielono na 4 grupy: ziarno zbóż - (41), ziarno kukurydzy - (69), kiszonki - (6), oraz mieszanki paszowe - (47). Pleśnie i drożdże oznaczono według PN ISO 7954: 1999 – z modyfikacją własną – posiew na podłoże YGC, chloramfenikol 100 ppm, inkubację prowadzono przez 5-7 dni w temperaturze 25°C. Najwyższe średnie skażenie grzybami pleśniowymi ustalono w ziarnie kukurydzy, w którego 20 próbach została przekroczona dopuszczalna norma skażenia grzybami pleśniowymi. Wyniki analiz mikologicznych potwierdzają problem występowania pleśni potencjalnie toksynotwórczych w surowcach i mieszankach paszowych. Badania powinny być kontynuowane, ze szczególnym uwzględnieniem pasz z wyższym udziałem kukurydzy.


Current mycological contamination of raw materials and feed

Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Faculty of Natural Sciences Institute of Experimental Biology  Division of Physiology and  Toxicology

Summary. The aim of this study was further monitoring of fungal contamination of raw materials and feed, run for several years by the Mycotoxin Analytical Laboratory of the Kazimierz Wielki University. The research material acquired in 2012 was divided into four groups: grains - (41), maize grains - (69), silage - (6) and compound feed - (47). Moulds and yeasts were determined according to ISO-7954: 1999 - with own modification - YGC plating, 100 ppm chloramphenicol, and the incubation was carried out for 5-7 days at 25°C. The highest average moulds contamination was found in the maize grains with 20 samples exceeding the permissible level of fungal contamination. Mycological analysis results confirm the problem of occurrence of potentially toxicogenic moulds in raw materials and compound feed. The research should be continued, particularly regarding feed with a higher content of maize.