twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość wymieszania premiksów paszowych

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań nad mieszaniem premiksów paszowych na nośniku mineralnym – kredzie pastewnej. Ocenie poddano dwa premiksy dla indyków o dawkowaniu 0,5 % do mieszanki pełnoporcjowej. Analizowano zawartości Ca, Zn, Cu, Mn i Fe w pobieranych podczas procesu produkcyjnego próbkach seryjnych. Masa próbek pierwotnych była zróżnicowana i wynosiła 50 g i 100 g. Jednorodność rozmieszczenia badanych składników, która nie była obciążona zmiennością metody, oceniano wykorzystując prawo propagacji błędów Gausa. Obliczone współczynniki zmienności niejednorodności dla premiksu nr 1 zawierały się w zakresie od 1,97% ( Fe) do 8,86% (Mn) oraz od 1,33% (Ca) do 5,27% (Zn) w przypadku premiksu nr 2.


The quality of mixing premixes feed

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. This work  presents the results of research into the mixing premix feed on mineral carrier. Two premixes were evaluated for turkeys the dosage of  0.5% to the complete mix. There were analyzed the contents of Ca, Zn, Cu, Mn and Fe in the serial samples collected  during the manufacturing process. The mass of incremental samples were variable and amounted  50 g and 100 g.  Uniformity of distribution of elements studied, which was not charged method variation was evaluated in compliance with the Gauss’ law of error propagation. The calculated coefficients of variation for the non-uniformity of premix 1 ranged from 1.97% (Fe) up to 8.86% (Mn), and from 1.33% (Ca) to 5.27% (Zn) in the case of premix  2.