twitter

image1 image1 image1 image1

Wykorzystanie wyników badań biegłości na potrzeby urzędowej kontroli pasz

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Oceniono wyniki wieloletnich badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) w zakresie podstawowych składników pokarmowych, składników mineralnych i dodatków paszowych. Wyniki wykorzystano do oceny kompetencji laboratoriów upoważnionych do badań w ramach urzędowej kontroli i do oceny obciążenia (bias) metody oraz oszacowania niepewności na podstawie podejść doświadczalnych międzylaboratoryjnych. Do oceny precyzji PT wykorzystano wskaźnik Horwitz’a (HorRat - H). Niepewność obliczano na podstawie odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej i obciążenia metody z PT/ILC wg Raportu Technicznego Eurolab nr 1/200 i/lub podręcznika Nordtest. Kryteria wykorzystania wyników PT do badania obciążenia metody i niepewności pomiaru to oparcie obliczeń na co najmniej sześciu wynikach PT (PT ≥ 6), uwzględnianie tylko wyników zadowalających uzyskanych przez laboratorium o wskaźniku z <2 (najlepiej ≤1) i akceptowanej precyzji PT (0,5 <H <2). Niepewność rozszerzoną obliczono także przy wykorzystaniu odchylenia standardowego z PT/ILC zgodnie z wytycznymi EA-04/16 (U = 2 x SD). Oszacowane wg tego podejścia niepewności rozszerzone pomiaru składników pasz i dodatków paszowych były zbliżone do niepewności pomiaru stosowanych przez niemieckie i węgierskie laboratoria wykonujące badania w ramach urzędowego nadzoru.

Artykuł w całości


Using proficiency testing results on the need of feed OFFICIAL CONTROL

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs

Summary. The paper presents the evaluation of results of proficiency testings (PTs) and interlaboratory comparison IILC) of basic nutrients, minerals and feed additives. Results were used to confirm the competency of government feed control laboratories as well as to evaluate the laboratory bias of the method and to measure the uncertainty on the base of the practical interlaboratory approaches.  Horwitz’ ratio (HorRat H) was used to evaluate precision of  PTs. For the calculation of uncertainty, with-in laboratory reproducibility and bias from PTs were used, according to  Eurolab Technical Report No 1/2007 and Nordtest Handbook. Criteria for using PT results for calculation of bias and uncertainty were as follows: not less than 6 PT results (PT ≥ 6), only satisfactory laboratory results with z-score <2 (preferably ≤ 1) and acceptable precision of PTs (0,5 <H <2) can be taken into account. Expanded uncertainty was also calculated with standard deviation from PT/ILC in accordance with the guidance EA-04/16 (U=2 x SD). Measurement uncertainties of feed nutrients and additives calculated from this approach were similar to uncertainties obtained by German and Hungarian government feed control laboratories.