twitter

image1 image1 image1 image1

Interpretacja wyników badania składników odżywczych pasz według nowych wymagań

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki-PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W załączniku IV rozporządzenia 767/2009 podano dopuszczalne tolerancje składników pokarmowych i dodatków paszowych. Dopuszczalne tolerancje obejmują tolerancje techniczne  i analityczne. Celem pracy była próba oszacowania dopuszczalnych tolerancji na podstawie dostępnych danych krajowych i sprawdzenie, czy produkty paszowe dostępne na krajowym rynku i laboratoria upoważnione do badań urzędowych pasz spełniają wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu. Do oszacowania dopuszczalnych tolerancji użyto dwóch składowych: homogeniczności jako miary tolerancji technicznej i odchylenia standardowego z badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych PT/ILC jako miary tolerancji analitycznej. Do obliczeń dopuszczalnych tolerancji zastosowano prawo propagacji błędów Gauss’a. Obliczone dopuszczalne tolerancje dla podstawowych składników pokarmowych, składników mineralnych (makroelementy) oraz energii  mieściły się w granicach dopuszczalnej tolerancji określonych w załączniku IV, punkt 2 a-d, rozporządzenia 767/2009.