twitter

image1 image1 image1 image1

Interpretacja wyników badania witamin A i E w paszach

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki-PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono sposób interpretacji wyników badań zawartości witamin A i E w mieszankach paszowych  i premiksach w aspekcie oceny zgodności z deklaracją producenta. Jako podstawę oceny przyjęto rozporządzenie MRiRW w sprawie limitów tolerancji. W przypadku oceniania deklarowanej zawartości witamin A lub E, wynik badania powinien być interpretowany jako niezgodny z deklaracją producenta, gdy górna granica niepewności wyniku leży poniżej dolnego przedziału tolerancji technicznej (niedobór witaminy), lub odwrotnie, gdy dolna granica niepewności wyniku jest wyższa od górnej granicy przedziału tolerancji (nadmiar witaminy). Przekroczenie maksymalnej zawartości witaminy A powinno być interpretowane jako niezgodne z wymaganiami określonymi w przepisach, gdy dolna granica przedziału niepewności wyniku jest wyższa od maksymalnej zawartości. Podano przykłady interpretacji wyników. Przedstawiony w pracy sposób interpretacji wyników badań zawartości witamin A i E w paszach jest wiążący w odniesieniu do rozporządzenia MRiRW w sprawie limitów tolerancji, które będzie obowiązywało do 31 sierpnia 2010 r. Od 1 września 2010 r. będą obowiązywały nowe zasady interpretacji i dopuszczalne tolerancje wg rozporządzenia 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.