twitter

image1 image1 image1 image1

Czynniki zagrożeń w paszach pochodzenia roślinnego 

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Celem pracy była ocena zawartości niektórych substancji niepożądanych w wybranych paszach krajowych. Przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich (kadm, ołów), fluoru, azotynów, zanieczyszczeń botanicznych oraz niektórych substancji antyodżywczych (inhibitory trypsyny i aktywność ureazy w produktach sojowych), tanin, fitynianów. Zawartości niepożądanych substancji: kadmu, ołowiu, fluoru, azotynów i zanieczyszczeń botanicznych, uzyskane w badaniach monitoringowych pasz prowadzonych przez IZ-PIB, KLP w Lublinie, nie przekraczały dopuszczalnych zawartości. Zawartości inhibitorów trypsyny w produktach sojowych dostępnych na krajowym rynku nie przekraczały dopuszczalnej zawartości 5 mg/g.  Analiza wyników badania pasz krajowych w ramach badań monitoringowych w zakresie ocenianych substancji niepożądanych wskazuje, że pasze dostępne na krajowym rynku nie stwarzały zagrożeń a działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach urzędowej kontroli pasz potwierdzały akceptowany poziom bezpieczeństwa.