twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych i dodatków paszowych wg aktualnych zaleceń

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Zgodnie z zał. IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz,  wprowadzone zostały dopuszczalne tolerancje składników w paszach, między innymi dla dodatków paszowych i składników pokarmowych. Dozwolone tolerancje obejmują tolerancje techniczne  i analityczne. Celem pracy była ocena dopuszczalnych tolerancji poprzez identyfikację tolerancji technicznych i tolerancji analitycznych (niepewności metody) i ich ilościowe określenie na podstawie wyników porównań międzylaboratoryjnych przeprowadzonych przez Instytut Zootechniki - PIB, Krajowe Laboratorium Pasz (KLP) w odniesieniu do dodatków paszowych i składników odżywczych. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono możliwości spełnienia warunków podanych w załączniku IV rozporządzenia 767/09 przez krajowych producentów pasz i laboratoria oceniające jakość pasz w ramach urzędowej kontroli. Do oszacowania dopuszczalnych tolerancji użyto dwóch składowych: homogeniczności jako miary tolerancji technicznej i odchylenia standardowego z PT/ILC jako miary tolerancji analitycznej tj. niepewności metody. Do obliczeń dopuszczalnych tolerancji zastosowano prawo propagacji błędów Gauss’a. Obliczone dozwolone tolerancje dla podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych (makroelementy) oraz energii  mieściły się w granicach określonych w zał. IV. Dozwolone tolerancje dla dodatków paszowych okazały się wyższe od określonych w zał. IV, punkt 2e. Zaproponowano zmianę dopuszczalnych tolerancji w celu przyjęcia merytorycznie uzasadnionych rozwiązań.