twitter

image1 image1 image1 image1

Glukozynolany w krajowych paszach rzepakowych – metoda badania i ocena zagrożeń

Robert  Gąsior

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Streszczenie. Celem pracy była walidacja metody oznaczania zawartości glukozynolanów w produktach rzepakowych na cele paszowe, mieszankach paszowych zawierających produkty rzepakowe i w innych materiałach paszowych uzyskiwanych z roślin krzyżowych  zawierających glukozynolany. Do badania zawartości glukozynolanów w paszach wykorzystano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC  po enzymatycznej desulfitacji glukozynolanów na kolumnie jonowymiennej. Granica oznaczalności metody HPLC wyniosła 0,8 mmol/kg suchej masy próbki; górny zakres metody wyniósł 100 mmol/kg s.m. Powtarzalność metody wyniosła od 11% do 31%, w zależności od zawartości glukozynolanów. Stopień odzysku metody na podstawie badania CRM wyniósł od 84% do 89%. Metoda może być wykorzystana do badania zawartości glukozynolanów w produktach rzepakowych i mieszanek paszowych z ich udziałem.