twitter

image1 image1 image1 image1

Znaczenie bakterii z gatunku Clostridium perfringens w hodowli drobiu

Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Magdalena Goldsztejn

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Jedną z chorób niosących dotkliwe straty w sektorze produkcji drobiarskiej jest martwicowe zapalenie jelit na tle Clostridium perfringens typu A i C. perfringens jest beztlenową, Gram-dodatnią laseczką przetrwalnikującą, której naturalnym rezerwuarem jest warstwa kultywacyjna gleby i mikroflora przewodu pokarmowego zwierząt kręgowych. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę częstości występowania tego beztlenowca w paszach i w pomiocie drobiu oraz identyfikację potencjalnej toksyczności wyizolowanych szczepów. Odsetek próbek pasz, w których stwierdzano obecność tego drobnoustroju wahała się od 46,1 do 68, a poziom zanieczyszczenia pasz przez ten beztlenowiec wahał się od 10 jtk/g do 9,5 x 102 jtk/g. Wśród badanych izolatów dominowały szczepy typu A, w obrębie których zmieniał się znacząco odsetek szczepów podtypu β2. Wśród izolatów z pasz wynosił on 41,9%, a w obrębie izolatów z pomiotu drobiu jedynie 4%. Cztery izolaty z pasz posiadały gen kodujący produkcję enterotoksyny, odpowiedzialną za zatrucia pokarmowe u ludzi.