twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach techniką chromatografii cieczowej w połączeniu z detekcją fluorescencyjną

Katarzyna Pietruszka, Andrzej Posyniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Prowadzenie kontroli nad wytwarzaniem i dystrybucją pasz leczniczych ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i poprawności stosowania pasz, co bezpośrednio wiąże się z ochroną zdrowia zwierząt, człowieka i bezpieczeństwa żywności oraz środowiska. Celem niniejszej pracy było opracowanie prostej, szybkiej i powtarzalnej metody oznaczania sulfaguanidyny w paszach, z zastosowaniem chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (FLD). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanych przypadkach zawartość substancji czynnej w paszy leczniczej była zgodna z deklarowaną wartością oraz zachowana była homogeniczność pasz, na co wskazywały wartości współczynnika zmienności CV ≤ 15%.