twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena zanieczyszczenia pasz mikotoksynami: Badania diagnostyczne 2004-2009

Olga Burek, Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Jan Żmudzki

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. W latach 2004-2009 analizowano 788 próbek zbóż, kukurydzy i mieszanek paszowych w kierunku obecności AFL B1, B2, G1, G2 (199 próbek), OTA (200 próbek), DON (101 próbek), NIW (13 próbek), toksyny T-2, HT-2 (31 próbek), DAS (12 próbek), ZEN (148 próbek) i FB1, B2 (84 próbki) przysłanych do badań diagnostycznych z obszaru całej Polski. W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono aflatoksyn, fumonizyny B2, niwalenolu, diacetoksyscirpenolu ani też toksyn T-2 i HT-2. OTA wykryto w 7% mieszanek paszowych, ale tylko w jednej próbce stężenie 346,9 µg/kg przekroczyło zalecany limit – 250 µg/kg. DON w stężeniach powyżej granicy oznaczalności wykryto w 6,2% próbek zbóż, w 5,5% próbek kukurydzy i w 3,4% próbek mieszanek paszowych w zakresie 125-2090 µg/kg. Mieszanki paszowe i zboża wolne były od FB1. Natomiast w 12,5% próbek kukurydzy stwierdzono FB1 w zakresie stężeń od 60 do 1450 µg/kg. ZEN wykryto tylko w 8 próbkach, z czego najwyższe stężenie – 200 µg/kg oznaczono w próbce kukurydzy.

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że toksyny fuzaryjne są najczęściej stwierdzane w paszach. Oznaczanie mikotoksyn sprzyja ocenie zanieczyszczenia, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pasz i żywności.