twitter

image1 image1 image1 image1

Zanieczyszczenie pasz ochratoksyną A i jej pozostałości w żywności pochodzenia zwierzęcego

Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Olga Burek, Jan Żmudzki

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. W latach 2004-2009, otrzymano do badań diagnostycznych w kierunku obecności ochratoksyny A (OTA) 200 próbek pasz (34 próbki zbóż drobnoziarnistych, 10 próbek kukurydzy, 156 próbek mieszanek paszowych) oraz w ramach „Krajowego programu badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków w tkankach zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego” 766 próbek nerek, wątroby i mięśni, losowo pobranych od różnych gatunków zwierząt (nerki - świnie, bydło, owce, konie; wątroba - kurczęta, indyki, gęsi, kaczki; mięśnie - ryby). Zawartość OTA oznaczano techniką chromatografii cieczowej: oznaczalność metod wynosi: ≥0,3 μg/kg dla pasz i ≥0,2 μg/kg dla tkanek i narządów zwierząt. OTA stwierdzono w 5,5% próbek pasz w zakresie stężeń od 1,3 do 347 μg/kg. W jednej próbce (kukurydza) zawartość OTA przekraczała najwyższą wartość zalecaną przez Komisję Europejską dla materiałów paszowych tzn. 250 μg/kg. W tkankach i narządach OTA wykryto tylko w nerkach świńskich. Spośród 584 próbek nerek, OTA stwierdzono w 111 próbkach: 81,1% próbek dodatnich zawierało OTA w stężeniach ≥0,2 – 5 µg/kg natomiast 18,9% w stężeniach przekraczających przyjęty poziom działania tj. 5 µg/kg. W poszczególnych latach, średnie stężenia OTA wahały się od 2,4 do 4,9 µg/kg.