twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania dodatków paszowych w porównaniach międzylaboratoryjnych  

Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki -Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Celem przeprowadzonego porównania międzylaboratoryjnego była ocena kompetencji laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań dodatków paszowych w ramach urzędowej kontroli pasz. Materiał testowy, stanowił typowy premiks 0,25% stosowany przy wytwarzaniu mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Wykonano badania homogeniczności, które potwierdziły wystarczającą jednorodność materiału testowego. W ramach organizowanych porównań międzylaboratoryjnych w próbce premiksu badano następujące dodatki paszowe: witamina A, witamina E, witamina B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina D3, etoksyquin. Wartość przypisaną X określono na podstawie wyników badań laboratoriów uczestniczących, jako średnią arytmetyczną, po odrzuceniu wyników odbiegających. Do oceny precyzji przeprowadzonych badań wykorzystano wskaźnik Horwitza (Horrat). Wyniki przeprowadzonego porównania oceniono wyliczając wartości wskaźnika z.  Wskaźniki z obliczono dla wszystkich wyników, również tych, które zostały odrzucone jako wyniki odbiegające. W przypadku gdy laboratorium uzyskało wynik niezadowalający (np. wskaźnik z maił wartość w przedziale 3-5) zalecono obliczenie liczby En , uwzględniającej niepewność wyniku laboratorium. Wyniki badania  dodatków paszowych takich jak witaminy A, E, B1, B2 i D3 oraz przeciwutleniacza etoksyquin w premiksie charakteryzowały się zadowalającą precyzją. W konkluzji należy stwierdzić właściwe przygotowanie laboratoriów upoważnionych do badań w ramach urzędowej kontroli pasz w zakresie ocenianych dodatków paszowych.