twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki badania homogeniczności produktów paszowych

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badania homogeniczności produktów paszowych wykonanych w czasie realizacji badań biegłości laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania na podstawie mikro- i makroelementów oraz działalności usługowej Krajowego Laboratorium Pasz w ostatnich kilku latach. Corocznie, upoważnione laboratoria ZHW potwierdzały swoje kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono odpowiednią jednorodność ocenianych wyrobów, której miarą jest współczynnik zmienności CV ≤ 10% zawartości składnika pokarmowego w próbce seryjnej.