twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań porównawczych wybranych dodatków paszowych

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki-PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Oceniono wyniki badań porównawczych PT/ILC wybranych dodatków paszowych, przeprowadzonych w roku 2010 przez Krajowe Laboratorium Pasz z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Laboratoria potwierdziły swoje kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych (żelazo, mangan, cynk, miedź, selen, jod, witaminy A i E, etoksyquin, tryptofan), zgodnie z planem badania pasz w roku 2010 uzyskując 98% wyników zadowalających. Niektóre laboratoria rozszerzyły kompetencje o badanie dodatków aminokwasowych (lizyna, treonina, metionina), witamin B1 i B2, jodu w mieszankach paszowych oraz witaminy D3 w premiksach. Tolerancje analityczne metod badań dodatków paszowych obliczone na podstawie wyników odchylenia standardowego z PT/ILC były w zasadzie zgodne z zaleceniami SANCO. W niektórych zakresach zawartości dodatków paszowych w produktach tj. w zakresie niskich zawartości dodatków w mieszankach np. 1-10 mg/kg lub niskich zawartości dodatków w premiksach np. 0,1-0,5%, tolerancje analityczne obliczone zarówno na podstawie wyników przeprowadzonych PT/ILC jak też wg zaleceń SANCO (z wzoru Horwitz’a) okazały się wyższe od dopuszczalnych tolerancji określonych w zał. IV rozp. 767/2009. We wskazanych zakresach zawartości, w przypadku niedoboru dodatków, spełnienie wymagań rozp. 767/2009 może być trudne a stwierdzone przypadki niezgodności z wymaganiami mogą nie oznaczać gorszej jakości produktu. Wydaje się zatem celowa stosowna korekta załącznika IV do rozporządzenia 767/2009.