twitter

image1 image1 image1 image1

Materiały czy dodatki paszowe - kryteria oceny

Waldemar Korol

Instytut Zootechniki -PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono kryteria oceny materiałów paszowych i dodatków paszowych pod kątem ich kwalifikacji zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Uwaga została zwrócona na rozporządzenie Komisji 892/2010, wchodzące w życie 29 października 2010 r., zmieniające kwalifikację niektórych produktów z dodatków paszowych na materiały paszowe. W załączniku do tego rozporządzenia wymieniono te produkty oraz inne materiały paszowe, które często nieformalnie były zaliczane do dodatków paszowych.  Prezentowane rozporządzenie Komisji 892/2010 będzie pomocne do zrozumienia różnic pomiędzy dodatkami paszowymi a materiałami paszowymi i wypracowania jednoznacznego podejścia przez producentów pasz jak również przez podmioty uprawnione do  prowadzenia urzędowej kontroli pasz. W pracy podano informację o możliwości notyfikacji materiałów paszowych, które są stosowane w produkcji pasz w UE ale nie zostały umieszczone we wspólnotowym katalogu materiałów paszowych.