twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena stopnia rozdrobnienia pasz

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  W pracy przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych przeprowadzonych w celu określenia precyzji metody oznaczania rozdrobnienia materiałów i mieszanek paszowych dla weryfikacji Polskiej Normy PN-R-64798:2009. Pasze. Oznaczenie rozdrobnienia.  Obliczono granice powtarzalności i odtwarzalności dla dwóch niezależnych pojedynczych wyników w zależności od matrycy i zastosowanego sita. Względne odchylenia standardowe powtarzalności i odtwarzalności wahały się w dużych granicach i wyniosły maksymalnie   9,73%  dla powtarzalności (próbka nr 2 – kreda pastewna, klasa ziarnowa poniżej 0,3 mm) oraz 53,59 dla odtwarzalności (próbka nr 4 – śruta kukurydziana, klasa ziarnowa poniżej 0,3 mm).