twitter

image1 image1 image1 image1

Potrzeba oceny jakości preparatów organiczno-mineralnych

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przeprowadzono ocenę metod badania stopnia chelatowania preparatów organiczno-mineralnych. Przedmiotem oceny była metoda wagowa, która pozwala określić zawartość frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) jest stosowana zwykle do oznaczania zawartości mikroelementów w preparatach, frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie. Niektóre metody bazują na badaniach zawartość białka w preparacie, frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie metodą Kjeldahla. Do badania stopnia chelatowania może być użyteczne oznaczanie zawartości jonów metali (Cu2+, Zn2+) w frakcji rozpuszczalnej wykonywane metodą potencjometryczną z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej (ISE).