twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne uwarunkowania w zakresie wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców i warzyw w żywieniu zwierząt

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Produkty uboczne przetwórstwa owoców i warzyw mogą być wprowadzane do obrotu jako materiały paszowe po spełnieniu wymagań określonych w przepisach „prawa paszowego”. Produkty te, w przypadku wprowadzenia do obrotu, powinny spełniać wymagania w zakresie nieprzekraczania dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych, pozostałości środków ochrony roślin, nie mogą być zepsute i o zmienionym smaku, zapachu i wyglądzie (np. na skutek niepożądanej fermentacji, procesów gnilnych itp.) – zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 1045 z 2006 r.) i rozporządzeniami PEiR. W zakresie dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i pierwiastków szkodliwych, a także pozostałości środków ochrony roślin producent może wykorzystać informacje, którymi dysponuje w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych. Stosowane pomoce przetwórcze, takie jak enzymy pektynaza i galakturonaza, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy, należy ocenić jako bezpieczne dla człowieka a tym samym dla zwierząt. Należy zwrócić uwagę na wymagania w zakresie nazewnictwa, obowiązkowej deklaracji zawartości wody i wymaganych składników pokarmowych, okresu trwałości (przydatności do skarmiania). W przypadku materiałów nie wymienionych w Katalogu materiałów paszowych UE istnieje obowiązek notyfikacji takich materiałów.