twitter

W NUMERZE 1/2005 

 • Nowe uregulowanie prawne w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości środków żywienia zwierząt
 • Technologiczne dodatki paszowe w świetle przepisów wspólnotowych
 • Doświadczenia na zwierzętach z wykorzystaniem dodatków paszowych
  ASCOGEN - unikalny dodatek paszowy
 • Jakość mieszanek paszowych - homogenność
 • Obowiązek badania przetworzonych tłuszczów utylizacyjnych pochodzenia zwierzęcego w kierunku nierozpuszczalnych zanieczyszczeń
 • Czynniki wpływające na wyniki analiz przemysłowych mieszanek paszowych - wielkość i liczba cząstek dodatków paszowych
 • Biuletyn PZPP nr 36

W NUMERZE 2/3/2005

 • W numerze 2/3/2005 r.
 • Projekt Phare PL01.04.05. System kontroli środków żywienia zwierząt
 • Wdrażanie systemu nadzoru nad kontrolą jakości środków żywienia zwierząt
 • Hydroksyanalog metioniny (HAM)w paszach przemysłowych
 • Formi potwierdza swoją jakość w krajach Europy
 • Codrico b.v. - holenderska jakość i innowacyjność
 • Immunomodulacja. Nowa koncepcja poprawy zdrowia i rozwoju zwierząt
 • Biuletyn PZPP nr 37 (Ustawa paszowa - stan po ostatnich zmianach)

W NUMERZE 4/2005

 • Rozporządzenie w sprawie higieny pasz - nowe spojrzenie na produkcję i użytkowanie środków żywienia zwierząt
 • Regulacje w zakresie dopuszczalnych zawartości mikotoksyn
 • Krajowy plan urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt na rok 2005 w zakresie urzędowego nadzoru nad wyróżnikami bezpieczeństwa
 • Zbieranie danych otrzymanych w ramach urzędowej kontroli pasz
 • Zastosowanie sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w żywieniu wysokomlecznych krów
 • Automatyzacja procesu ekstruzji
 • SuprexŽ - doskonały komponent dla producentów pasz mlekozastępczych
 • Biuletyn PZPP nr 38 (Dodatki paszowe - aktualne regulacje)

W NUMERZE 5/6/2005

 • Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym
 • Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie urzędowej kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz
 • Wybrane elementy dobrej praktyki produkcyjnej i wymagania techniczno-organizacyjne dla producentów pasz określone w obowiązujących przepisach
 • Przeciwutleniacze w paszach przemysłowych
  Krajowy plan urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt na rok 2005 w zakresie jakości handlowej i substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego
 • I Sympozjum firmy Codrico w Polsce
 • Biuletyn PZPP nr 39

W NUMERZE 7/8/2005

 • Wybrane parametry oceny jakości handlowej pasz w świetle wyników urzędowej kontroli w roku 2004
 • Wykrywanie i oznaczanie GMO w środkach żywienia zwierząt w ramach urzędowej kontroli pasz
 • Stan mikrobiologiczny pasz w Polsce na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych w 2004 roku
 • Wykorzystanie suszonej rozpyłowo plazmy krwi do produkcji sosów do karm suchych
 • Występowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach badanych w ramach urzędowej kontroli w 2004 roku
 • Metoda oznaczania hydroksymetioniny (MHA) na potrzeby nadzoru i wewnętrznej kontroli jakości pasz
 • Sposób działania betainy i jej wykorzystanie w żywieniu przeżuwaczy
 • Biuletyn PZPP nr 40

W NUMERZE 9/2005

 • GTH jako marker do identyfikacji ubocznych niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 i 2
 • Substancje antybiotykowe w żywieniu zwierząt i laboratoryjne metody ich wykrywania w paszach
 • Energia Plus - słodka rewolucja, ochrona krów mlecznych przed niedoborami energii w okresie okołoporodowym
 • Badania kontrolne środków żywienia zwierząt w zakresie wykrywania i oznaczania zawartości produktów genetycznie zmodyfikowanych
 • Aktywność antytrypsynowa produktów sojowych - ocena ryzyka, potrzeba określenia dopuszczalnych poziomów
 • Znaczenie wątroby w utrzymaniu zdrowia i wysokiej produkcyjności zwierząt gospodarskich
 • Higiena pasz - ważne terminy
 • Biuletyn PZPP nr 41

W NUMERZE 10/2005

 • Wystawa Ras Rodzimych XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
 • Izomery "trans" kwasów tłuszczowych w produktach paszowych i konsumpcyjnych
 • Zapewnienie identyfikowalności w produkcji pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • BIOSAF- optymalna alternatywa dla antybiotyków
 • Zalecenia żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz. Normy Żywienia Drobiu - nowe IV wydanie
 • Kierunki zmian w produkcji przemysłowych mieszanek paszowych
 • Rola fosforanów wapniowo-sodowych w żywieniu zwierząt
 • Biuletyn PZPP nr 42

W NUMERZE 11/12/2005

 • Kontrola jakości środków żywienia zwierząt
 • Wybrane uwarunkowania analizy pasz przemysłowych
 • Ocena wyników badania pasz w świetle obowiązujcych przepisów
 • Jakość i bezpieczeństwo środków żywienia zwierząt w świetle nowych uregulowań prawnych UE
 • Analiza ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa pasz
 • Niepewność w badaniach chemicznych pasz
 • Charakterystyka chemicznych metod badania pasz
 • Charakterystyka mikrobiologicznych metod badania pasz
 • Identyfikacja mączek mięsno-kostnych na podstawie analizy DNA
 • Ocena jednorodności przemysłowych mieszanek paszowych
 • Biuletyn PZPP nr 43