twitter

W NUMERZE 1/2012

 1. Proces analizy zagrożeń i analizy ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego. K. Kwiatek, Z. Osiński
 2. Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. S. Świątkiewicz, B. Szymczyk, M. Świątkiewicz, A. Arczewska-Włosek, J. Strzetelski, F. Brzóska i in.
 3. Problem zanieczyszczeń mikologicznych i mikotoksykologicznych pasz w świetle aktualnych badań. J. Grajewski, A. Błajet-Kosicka, M. Twarużek
 4. Aktualne zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego mieszanek paszowych dla drobiu i innych gatunków zwierząt gospodarskich. K. Kwiatek, E. Kukier, M. Goldsztejn, T. Grenda
 5. Zagrożenie zdrowia ludzi związane z dioksynami w paszy dla zwierząt. J. Piskorska-Pliszczyńska
 6. Jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych na przykładzie kokcydiostatyków. T. Szprengier-Juszkiewicz
 7. Znaczenie normalizacji dla kontroli jakości pasz. W. Korol, B. Nogalska
 8. Aktualny stan zanieczyszczenia  mikrobiologicznego pasz wytwarzanych w polsce. E. Kukier, M. Goldsztejn, K. Kwiatek, T. Grenda
 9. Substancje niedozwolone w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego. A.  Posyniak
 10. Pasze lecznicze - wytwarzanie i kontrola. M. Przeniosło-Siwczyńska, K. Kwiatek
 11. Urzędowa kontrola pasz GMO. Z. Sieradzki, M. Mazur, K. Kwiatek
 12. Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych. W. Korol
 13. Aktualne zagadnienia związane z kontrolą PAP w paszach. A. Gołębiowska, I. Paprocka, A. Weiner, K. Kwiatek
 14. Wybrane elementy oceny jakości handlowej pasz w ramach urzędowej kontroli. W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka.
 15. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz  w aspekcie występowania  mikroflory beztlenowej z rodzaju Clostridium. T. Grenda, E. Kukier, M. Goldsztejn, K. Kwiatek
 16. Znakowanie ubocznych produktów  pochodzenia zwierzęcego przy użyciu  markera GTH - wyniki badań z lat 2008-2011. A. Grelik,  E. Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek
 17. Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami  wytwarzane metodą biosorpcji. Z. Witkowska, K. Chojnacka
 18. Analityka wybranych substancji farmakologicznie czynnych w premiksach paszowych i paszach. W. Pietroń, A. Mitura, A. Woźniak, K. Kos, D. Krasucka, M. Antczak, W. Cybulski
 19. Możliwości zastosowania techniki NIR do badania pasz w ramach urzędowej kontroli. W. Korol, S. Walczyński, G. Bielecka
 20. Nowa procedura rejestracji dodatków paszowych w Unii Europejskiej. K. Kwiatek, M. Walczak, Z. Osiński
 21. Unijne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości karm przeznaczonych dla zwierząt domowych (Pet Food). Aspekty prawne i kodeksy dobrych praktyk. Z. Osiński,  K. Kwiatek
 22. Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych  w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne. M. Natonek – Wiśniewska, J. Markowski, A. Fijałkowska, B. Skoblińska, P. Krzyścin, B. Rejduch

DONIESIENIA POSTEROWE

W NUMERZE 2/2012

 1. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w zapewnieniu  bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński
 2. Zagrożenie zdrowia ludzi związane  z dioksynami w paszy dla zwierząt - Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska
 3. Substancje niedozwolone w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego - Andrzej Posyniak
 4. Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich - Sylwester Świątkiewicz, Beata Szymczyk, Małgorzata Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Juliusz Strzetelski, Franiszek Brzóska, Iwona Furgał-Dierżuk, Marta Twardowska, Jan Markowski, Małgorzata Mazur*, Zbigniew Sieradzki*, Zygmunt Pejsak*, Grzegorz Tomczyk*, Zenon Minta*, Dariusz Bednarek*, Wojciech Kozaczyński*, Michał Reichert*, Krzysztof Kwiatek*
 5. Obecność DNA transgenicznego w paszy  i  jego transfer do tkanek świń - Małgorzata Świątkiewicz, Marta Twardowska, Jan Markowski, Małgorzata Mazur,  Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek
 6. Zasady wytwarzania i urzędowa kontrola  pasz leczniczych produkowanych w Polsce - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
 7. Poziomy dioksyn, furanówi dioksynopodobnych PCB w materiałach paszowych badanych w 2011 roku - Joanna Cebulska, Magdalena Gembal, Paweł Małagocki, Beata Furga, Szczepan Mikołajczyk, Sebastian Maszewski, Łukasz Góraj, Jadwiga Piskorska–Pliszczyńska
 8. Badania biegłości – potwierdzenie kompetencji do prowadzenia badań zawartości pierwiastków toksycznych w paszach - Józef Szkoda, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik
 9. Oznaczanie zawartości mikotoksyn w paszy – parametry walidacyjne - Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Olga Burek, Katarzyna Pietruszka, Jan Żmudzki
 10. Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne - Małgorzata  Natonek-Wiśniewska, Jan Markowski, Aleksandra Fijałkowska, Bożena Skoblińska, Piotr Krzyścin, Barbara Rejduch
 11. Problem zanieczyszczeń mikologicznych surowców i pasz w świetle aktualnych badań - Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski
 12. Nowa instrukcja badania niejednorodności pasz - Sławomir Walczyński

W NUMERZE 3/2012

 1. Aktualne wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości karmy dla zwierząt domowych - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński
 2. Ocena jakości handlowej pasz w zakresie parametrów  podlegających urzędowej kontroli - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka
 3. Ocena ryzyka oraz potrzeba rozszerzenia zakresu urzędowej kontroli o złożone  i nieautoryzowane produkty  z genetycznie modyfikowanych odmian - Aleksandra Fijałkowska, Bożena Skoblińska, Jan Markowski
 4. Wapno nawozowe i triheptanian glicerolu jako znaczniki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek
 5. Kontrola przetworzonego białka zwierzęcego w paszach - aktualności analityczne - Agata Gołębiowska, Anna Weiner, Ilona Paprocka,  Krzysztof Kwiatek
 6. Pasze genetycznie zmodyfikowane – urzędowa kontrola i doświadczenia z polskiego rynku pasz - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek
 7. Mikroflora beztlenowa z rodzaju Clostridium w paszach - Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek
 8. Jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych na przykładzie kokcydiostatyków - Teresa Szprengier-Juszkiewicz
 9. Preparaty probiotyczne jako alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu - Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
 10. Jakość mikrobiologiczna pasz stosowanych w Polsce w latach 2003 -2010 - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda
 11. Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami  wytwarzane metodą biosorpcji - Zuzanna Witkowska, Katarzyna Chojnacka
 12. Witamina E a jakość produktów drobiarskich - Igor Ionow, Siergiej Szapowalow, Julia Zozula, Aleksander Uljanczenko
 13. Rola normalizacji w kontroli jakości pasz - Waldemar Korol, Bożena Nogalska
 14. Badania porównawcze z wykorzystaniem techniki NIR - Sławomir Walczyński, Robert Gąsior, Jan Markowski
 15. Jakość procesu mieszania w przemyśle paszowym - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak
 16. Wybrane dodatki paszowe  w produkcji zwierzęcej - Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
 17. Prawne uwarunkowania zakazu stosowania GMO w uprawie i żywieniu zwierząt - Sławomir Sowa, Janusz Zimny, Anna Linkiewicz
 18. Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich - Jarosław Naze

W NUMERZE 4/2012

 1. Praktyczne szacowanie niepewności pomiaru składników pasz i substancji niepożądanych na podstawie wyników krajowych badań porównawczych - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj
 2. Ocena stabilności wybranych witamin w premiksach handlowych - Joanna Maćkowiak, Adam Voelkel, Sergiusz Maćkowiak
 3. Tolerancje analityczne stosowane w niemieckim nadzorze paszowym - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj
 4. Zmodyfikowana instrukcja badania niejednorodności pasz w badaniach biegłości - Sławomir Walczyński
 5. Aktualne dane z zakresu rejestracji  i opiniowania dodatków paszowych - Marek Walczak, Krzysztof Kwiatek
 6. Triheptanian glicerolu (GTH) i inne zatwierdzone składniki jako markery dla przetworzonego białka zwierzęcego  - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek
 7. Aktualne problemy współczesnego drobiarstwa - Marina Struzik