twitter

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach - aktualne możliwości analityczne

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkty przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej. Opracowane metody badawcze pozwalają na stwierdzenie odchyleń w jakości badanych produktów. Wykorzystując metodę mikroskopową potwierdzamy dodatek niepożądanych składników. Uzupełnieniem wydaje się być nowo opracowana metoda PCR, której wykorzystanie jest bardzo obiecujące, ponieważ eliminacja produktów niespełniających określonych wymagań minimalizuje ryzyko występowania gąbczastej encefalopatii bydła.

 

Determination of processed animal proteins in feed - current analytical  capabilities

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute-State Research Institute,

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, Al. Partyzantów 57, 24-100 Pulawy

Summary. According with current regulations products of the processed animal proteins are strictly controlled laboratory. Developed methods allow concluding variations in the quality of the tested products. Using the microscopic method is possibility to confirm the presence of undesirable components. This is complemented by newly developed PCR method, the use of with is very promising, because the elimination of the products not fulfill the specific requirements of the minimizing the risk of bovine spongiform encephalopathy.