twitter

Parametry odpornościowe i fizjologiczne w warunkach toksykozy T-2 u kur niosek przy zastosowaniu roztworu  podchlorynu sodu o wysokiej czystości oraz dodatku paszowego Aliosept

Igor J. Kocjumbas, Halina  Rudik, Oksana Brezwin

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych ,

Lwów Ukraina

Streszczenie.  Przeprowadzono doświadczenie w warunkach toksykozy T-2 u kur niosek. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej czystości roztworu podchlorynu sodu i dodatku paszowego Aliosept  na hematologiczne, odpornościowe i biochemiczne parametry organizmów ptaków w warunkach toksykozy T-2, które wykazały zmniejszenie stężenia hemoglobiny, liczby erytrocytów, liczby leukocytów, białka całkowitego, niektórych frakcji globulin, zmniejszenie aktywności lizozymu i aktywności bakteriobójczej surowicy. Ustalono pozytywny wpływ roztworu podchlorynu sodu i Alioseptu na wskaźniki odpornościowe i ogólny stan fizjologiczny ptaków. Stwierdzono aktywację układu immunologicznego i procesów detoksykacji organizmu.

 

Immunephysiological condition of poultry organism at T-2 toxicosis on conditions of application of highly pure solution of sodium hypochlorite and feed additive Aliosept

I. J. Kotsiumbas,  H.V. Rudyk, O.M. Brezvyn

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Lviv

Summary. The article presents the study of influence of high-clean sodium hypochlorite solution and feed additive Aliosept on immunological, biochemical and hematological indices of poultry organism at presence of T-2 toxicosis that resulted in reduction of hemoglobin content, the number of erythrocytes, leucocytes, total protein and some globulin fractions, reduction of bactericidal and lisocymic activities of blood serum. The positive influence of high-clean sodium hypochlorite solution and aliosept on resistance indices and physiological condition of poultry organism was determined, since we observe activation of disintoxicational and immune processes.