twitter

Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz – stan i wyzwania

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy oceniono wyniki badań parametrów jakości handlowej pasz i wskazano na potrzebę dostosowania zakresu badań do nowych wymagań i wdrożenia nowych metod badania pasz zalecanych do celów urzędowej kontroli. W latach 2010-2012 w ramach urzędowej kontroli pasz w zakresie oceny jakości handlowej wykonywano corocznie badania 2512 próbek pasz. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe, wartość energetyczną mieszanek paszowych dla drobiu,  makroelementy, mikroelementowe dodatki paszowe, inne dodatki paszowe jak etoksyquin, witamina A, witamina E, lizyna i metionina oraz  niepożądane substancje i zanieczyszczenia (szkodniki żywe, zanieczyszczenia botaniczne, fluor i azotyny). Badano także homogeniczność pasz (na podstawie stopnia wymieszania chlorków, wapnia, cynku i miedzi) oraz prawidłowość oznakowania pasz zawierających produkty genetycznie zmodyfikowane. Urzędowe badania kontrolne pasz w zakresie jakości handlowej spełniają założone cele a producenci reagują na stwierdzone przypadki niezgodności podejmując działania naprawcze.


Official control of market feed quality –  state and challenges 

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs

Summary. The paper presents the evaluation of results of testing regarding parameters of feed market quality and indicates the need to adjust the scope of the testing to new requirements and to introduce new testing methods for the purpose of official control. In the years 2010-12 for the needs of official control 2512 feed samples were tested yearly. The scope of the testing included basic nutrients, metabolic energy of mixtures for poultry, macroelements, feed additive microelements, other feed additives like ethoxyquin, vitamins A and E, lysine and methionine and undesirable substances and impurities (alive pest, botanical impurities, fluorine and nitrite). The testing also covered homogeneity  (on the base of mixing degree of chlorides, calcium, zinc and copper) and the correcteness of labeling covered feed containing genetically modified products. Feed official control in the scope of market feed quality fulfills the set aims and manufacturers react to the cases of noncorformity by implementing corrective action.