twitter

Probiotyki w żywieniu zwierząt na podstawie najnowszych badań – oczekiwane efekty, ocena skuteczności i korzyści stosowania

Zbigniew Osiński1), Anna Szczotka-Bochniarz 2), Krzysztof Kwiatek1)

1)Zakład Higieny Pasz,  2)Zakład Chorób Świń,
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie.  Probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. W produkcji zwierzęcej stosowanie probiotyków stwarza obiecującą alternatywę dla zakazanych prawem antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Najbardziej oczekiwane rezultaty zastosowania probiotyków związane są z poprawą stanu zdrowia zwierząt, uzyskiwania lepszych parametrów przyswajania paszy, poprawienia przyrostów masy ciała zwierząt gospodarskich, przy zachowaniu wysokiej jakości żywności pochodzenia zwierzęcego. Elementy te są jedną z najważniejszych kwestii w trakcie procesu rejestracji dodatków paszowych zawierających probiotyki. Ponadto mają one wpływ na czas trwania procesu ich rejestracji. Jednakże nie ma jednolitych metod oceny skuteczności probiotyków i istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na ostateczne efekty hodowli z wykorzystaniem tego rodzaju dodatków paszowych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd zagadnień związanych z rejestracją oraz oceną skuteczności dodatków paszowych zawierających probiotyki.

 

Probiotics in animal nutrition – expected results, analysis of effectiveness and benefits of usage

Zbigniew Osiński1), Anna Szczotka-Bochniarz 2), Krzysztof Kwiatek1)

1) Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, 2) Department of Swine Diseases, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland

Summary. Probiotics are alive microorganisms that administered in proper dose give beneficial effect on host health. In animal production probiotics create a promising alternative for banned antibiotic growth promoters. Most expected results of probiotics usage, related to animals health improvement, better fodder parameters and higher quality of food of animal origin, are one of the most important issue during registration process. Moreover, they influence the duration of registration process. However, there are no uniform methods of probiotics effectiveness evaluation and several factors may affect results. This article is a review of issues related to registration and assessment of effectiveness of probiotics in feed additives.