twitter

Konferencja pt. Weterynaryjne preparaty: opracowanie, kontrola jakości i zastosowanie

Marina Struzik, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przedstawiono tematykę i przebieg międzynarodowej konferencji nt. Preparatów weterynaryjnych, ich zastosowania i kontroli jakości. Konferencję zorganizował Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie (Ukraina) w dniach  2-4 października 2013 r.

Conference on Veterinary preparations, their using and quality control

Marina Struzik, Waldemar Korol

National Laboratory for Feedingstuffs  National Research Institute of Animal Production

Summary. The agenda of the international conference  on veterynary preparations, their using and quality control were presented in this paper. The conference was organized by State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives in Lviv (Ukraine) on 2 - 4 October 2013.