twitter

Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GM w żywieniu zwierząt w Polsce

Franciszek Brzóska

 Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Kraków/Balice

Streszczenie.  Bilans białka paszowego w Polsce wskazuje jego głęboki deficyt. Zapotrzebowanie na czyste białko paszowe szacuje się na 1281 tys. ton rocznie, wyłącznie do produkcji przemysłowych mieszanek paszowych. Utrzymanie produkcji mięsa, w tym drobiowego i wieprzowego na obecnym poziomie i spożycia odpowiednio 42 i 26 kg na mieszkańca Polski rocznie, wymaga importu 2,3 mln. ton śruty sojowej. Ponad 95% soi na rynkach światowych jest zmodyfikowana genetycznie GM. W artykule omówiono możliwości krajowej produkcji białka paszowego i  ustosunkowano się do ustawowego zakazu stosowania pasz GM w żywieniu zwierząt w Polsce w świetle Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 1829/2003. Omówiono zagadnienie wpływu pasz GM na zdrowie zwierząt, możliwość transferu transgenicznego DNA do krwi i tkanek oraz znakowania materiałów paszowych GM oraz produktów pochodzenia zwierzęcego od zwierząt żywionych paszami GM.

 

Requirement for feed protein and the ban for using GM feed protein  in animal feeding in Poland

Franciszek Brzóska

National Research Institute of Animal Production,  Department of Animal Nutrition and Feed Science Kraków/Balice

Summary. Balance of feed protein in Poland shows its in deep deficit. The need for pure feed protein is about 1281 ths. tones yearly, including compound feed production only. Providing actual level in production of meat, including pork and poultry, on the actual level in Poland and consumption per capita of 42 and 26 kg of pork and poultry meat respectively and requires the import of 2.3 mln ton of soybean meal. More than 95% of soybean in global markets is genetically modified (GM). The paper presents possibilities feed protein production in Poland in the light of the ban for GM feed in Poland and requirements of the Regulation No 1829/2003.  There were also showed such problems like influence of GM feed on animal health, possibility of transfer of transgenic DNA into blood and tissues as well as labeling problems relate to feed and animal products obtained from animals fed on GM feed.