twitter

Aktualne zagadnienia z zakresu kontroli występowania substancji przeciwbakteryjnych w paszach

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie.  Substancje przeciwbakteryjne, w tym głównie antybiotyki, są nieodzownym elementem terapii i profilaktyki chorób zwierząt hodowlanych. Są one stosowane powszechnie w leczeniu i zapobieganiu chorób bakteryjnych występujących u zwierząt gospodarskich i powodujących największe straty ekonomiczne. Ponadto w przeszłości antybiotyki były stosowane jako dodatki paszowe w celu poprawy efektów produkcyjnych zwierząt przez kilkadziesiąt lat począwszy od lat 50-tych XX wieku jako tzw. antybiotykowe stymulatory wzrostu (ASW). Problemy związane z nadmiernym i niewłaściwym stosowaniem antybiotyków doprowadziły w konsekwencji do wprowadzenia w krajach Unii Europejskiej zakazu stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych. Unia Europejska wprowadziła odpowiednie regulacje związane z obowiązkiem monitorowania i prowadzenia programów kontrolnych dotyczących wykrywania pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, jak również wykrywania antybiotyków, w tym niedozwolonych ASW w paszach i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt. 

 

Current problems in controlling anti-bacterial substances in animal feeds

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute-State Research Institute,  Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, Al. Partyzantów 57, 24-100 Pulawy

Summary. Antibacterial substances, mainly antibiotics are used on a large scale and administered for treating and prevention bacterial diseases of the animals. Furthermore the antibacterials were used as feed additives to improve growth since the early 1950s as antibiotic growth promoters (AGPs). Due to the problems with the risk of emergence of antibiotic resistance EU imposed for precautionary reasons a ban on use of AGPs in feeds. EU enforced suitable regulations connected with monitoring and conducting control programmes of detection of residues of antibiotics in food and detection of antibacterial substances, including AGPs in feeds and water.