twitter

W NUMERZE  1/2014

 1. System zapewnienia bezpieczeństwa pasz  w łańcuchu żywnościowym. Assurance system of feed safety in the food chain- Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Marek Walczak   s. 5-7
 2. Kontrola jakości pasz a wymagania w obszarze prawnie regulowanym. Official control of feeds and requirements in the legally regulated scope- Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka s. 8-9
 3. Kryteria w ocenie bezpieczeństwa stosowania kokcydiostatyków  jako dodatków paszowych. Criteria in the safety evaluation of coccidiostatic feed additives- Teresa Szprengier-Juszkiewicz. s. 10-11
 4. Urzędowa kontrola substancji przeciwbakteryjnych w paszach i wodzie. Official control of antibacterial substances in animal feed and water- Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek s. 12-13
 5. Chloramfenikol - zakazany antybiotyk,  nowe problemy wynikające ze skażenia pasz. Chloramphenicol - banned antibiotic, new problems of chloramphenicol occurrence in animal feed- Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak  s.  14
 6. Kontrola procesów w produkcji pasz w aspekcie zapewnienia ich bezpieczeństwa i jakości. Control processes in the production of animal feed in terms of ensuring their safety and quality- Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak s. 15-16
 7. Pobieranie próbek pasz do badań laboratoryjnych. Animal feedingstuffs sampling for laboratory examinations - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński s. 17-18
 8. Niepewność pobierania próbek pasz. Uncertainty FROM feed sampling - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol s. 19
 9. Jak spełnić wymagania określone w DAB-07? How to meet requirements determined by DAB-07? - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka  s. 20-21
 10. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Control of plant protection residues  in  feeds - Bogusław Gnusowski, Waldemar Korol,  Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj  s. 22-23
 11. Skażenie grzybami pleśniowymi i mikotoksynami surowców i pasz w 2013 roku. Molds and mycotoxins contamination of raw materials and feed in 2013- Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski  s. 24-26
 12. Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. Using of near infrared spectrometry in the official feed control- Waldemar Korol, Sławomir Walczyński, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Anna Sawicka  s. 27-28
 13. Aktualny stan w zakresie stosowania i kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt.The current state of the use and control of processed animal proteins in animal nutrition- Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, K. Kwiatek  s. 29-31
 14. Parametry jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego pasz. Parameters of quality and microbiological safety of feed- Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda  s. 32- 33
 15. Wymagania dotyczące żywnościowych produktów roślinnych na cele paszowe. Requirements for food plant products on feeding purpose - Waldemar Korol, Sławomir Walczyński  s. 34-35
 16. Alkaloidy pirolizydynowe jako czynnik zagrożenia w łańcuchu żywnościowym mający źródło paszowe. Pyrrolizidine alkaloids as a risk factor of feed origin in the food chain - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek  s. 36
 17. Występowanie C. botulinum w paszach dla bydła. C. botulinumo ccurrence in cattle feeds. Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek  s. 37-38
 18. Znakowanie niedozwolonych w żywieniu zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego. Marking of products of animal origin banned in animal feeding - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Marek Walczak, Krzysztof Kwiatek  s.  39-40
 19. Identyfikacja BoNT techniką LC-MS-MS/MS z automatyczną analizą danych. Identification of BoNT by LC-MS-MS/MS with automatic data analysis - Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda, Magdalena Goldsztejn, Piotr Jedziniak  s. 40
 20. Ocena wartości pokarmowej pasz na podstawie badań chemicznych. Evaluation of nutritive value of feedingstuffs on the base of chemical analysis- Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj  s. 41-44
 21. Wieloskładnikowa metoda oznaczania tetracyklin i fluorochinolonów w wodzie do pojenia zwierząt.   A multi-class method for the determination of tetracyclines and fluoroquinolones in animal drinking water - Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek  s. 45-46
 22. Aktualne zasady kontroli pasz GMO. Actual rules of genetically modified feed control- Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek  s. 47-48
 23. Nowy system raportowania wyników badań z laboratoriów urzędowych. The new system of reporting the results of official laboratories- Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek, Marek Kukier  s. 49-50
 24. Badania pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli pasz w 2013 roku. Control tests of medicated feeds in official control in 2013- Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek  s. 51-52
 25. Wyniki badań kontrolnych pasz w kierunku GMO. Results of official control of genetically modified feed- Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek  s. 53-54

DONIESIENIA POSTEROWE

 

W NUMERZE 2/2014

 1. Urzędowa kontrola substancji przeciwbakteryjnych w paszach i wodzie.  Official control of antibacterial substances in animal feed and water – M. Przeniosło-Siwczyńska, E.  Patyra, A.  Grelik,  M.  Chyłek-Purchała, B.  Kozak, K.  Kwiatek   s.7-12
 2. Aktualne zasady kontroli pasz GMO.  Actual rules of genetically modified feed control – Z. Sieradzki, K. Kwiatek   s. 13-18
 3. Mikroorganizmy probiotyczne w dodatkach paszowych. Zastosowanie  i aspekty prawne. Registration and official control of probiotic microorganisms as feed additives – E. Patyra, M. Walczak, K.  Kwiatek   s. 19-26
 4. System zapewnienia bezpieczeństwa pasz w łańcuchu żywnościowym – stan obecny i perspektywy. Assurance system of feed safety in the food chain – K.  Kwiatek, Z. Osiński, Marek Walczak, Z. Sieradzki   s. 27-33
 5. Mikotoksyny jako czynnik zagrożenia - badania diagnostyczne i urzędowa kontrola w łańcuchu żywnościowym. Mycotoxins as a risk factor - diagnostic surveys and official control in the food chain – H. Wiśniewska-Dmytrow, O.  Burek, K.  Pietruszka   s. 34-41
 6. Chloramfenikol - zakazany antybiotyk - nowe problemy wynikające ze skażenia pasz. Chloramphenicol - banned antibiotic new problems resulting from contamination of feed – T. Śniegocki, A. Posyniak   s. 42-47
 7. Występowanie pozostałości leków przeciwbakteryjnych w wodzie pochodzącej z systemów pojenia drobiu. Occurrence of antibacterial compounds residues in poultry water supply systems – M. Gbylik-Sikorska, A.  Posyniak, A. Gajda, M.  Piątkowska, M. Gaweł  s. 48-53
 8. Botulizm – objawy choroby i możliwości diagnostyczne.  Botulism - symptoms and diagnostic possibilities of the disease – E. Kukier, K. Kwiatek, T. Grenda, M. Goldsztejn, J. Dębski  s. 54-60
 9. Jakość pomiarów analitycznych - od zlecenia do decyzji. Waldemar Korol  s. 61-62
 10. Superdosing fitazy to korzyści wykraczające poza składniki pokarmowe. Michael Bedford (AB Vista Feed Ingredients Ltd, UK ), Maciej Bochenek (Biochem Polska Sp. z o.o.)  s. 63-65

 

W NUMERZE 3/2014

 1. Zastosowanie techniki Real-time PCR do analizy produktów żywieniowych dla zwierząt w celu identyfikacji w nich komponentów wieprzowych i drobiowych. Use of Real-time PCR technique in analysis of animal nutritional products to identify pork and poultry components contained within - M. Natonek-Wiśniewska, P. Krzyścin. S. 3-7
 2. Kontrola procesów w produkcji pasz w aspekcie zapewnienia ich bezpieczeństwa i jakości. Control processes in the production of animal feed in terms of ensuring their safety and quality - K. Zawiślak, P. Sobczak. S. 8-13
 3. Aktualny stan w zakresie stosowania i kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt. Actual state of use and control of processed animal protein in animals feeding - A. Weiner, I. Paprocka, A. Gołębiowska, K. Kwiatek. S. S. 14-19
 4. Jakość mikrobiologiczna pasz. Microbiological quality of feed - E.Kukier, K. Kwiatek, M. Goldsztejn, T. Grenda. S. 20-26
 5. Pobieranie próbek pasz do badań laboratoryjnych. Sampling of animal feedingstuffs for laboratory examinations - K. Kwiatek, Z. Osiński, Z.Sieradzki. S. 27-36
 6. Ocena wartości odżywczej pasz na podstawie badań chemicznych. Evaluation of nutritive value of feedingstuffs on the base of chemical analysis - W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj, M. Koncewicz S.37-43
 7. Wpływ sposobu rozdrabniania próbki do badań na jej skład granulometryczny. Influence the method of sample grinding for testing on the particle size - S. Walczyński. S. 44-49
 8. Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. Evaluation and using proficiency testing results in the scope of determination of basic nutrients and minerals in feeds  -  G. Bielecka, W. Korol. S. 50-55
 9. Ocena wyników badania biegłości  w zakresie wybranych  dodatków paszowych. Evaluation of proficiency testing results in the scope of chosen feed additives - J. Rubaj, W. Korol. S. 56-60
 10. Kontrola jakości pasz a wymagania w obszarze prawnie regulowanym. Official control of feeds and requirements in the legally regulated scope – W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka. S. 61-66
 11. Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. Using of near infrared spectrometry in the official feed control – W. Korol, S. Walczyński, G. Bielecka, J. Rubaj, A. Sawicka. S. 67-70
 12. Oznaczanie zawartości substancji czynnych i homogeniczność pasz leczniczych – wyniki badań w latach 2006 – 2013. Determination of active substances and homogeneity of medicated feeds – results for 2006 – 2013  –  M. Chyłek-Purchała, B. Kozak, M. Przeniosło - Siwczyńska, A. Grelik, K. Kwiatek. S. 71-76
 13. Występowanie C. botulinum  w paszach dla bydła. C. botulinum occurrence in cattle feeds – T. Grenda, E. Kukier, M. Goldsztejn, K. Kwiatek. S. 77-83.

 

W NUMERZE 4/2014

 1. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – węzeł gordyjski.  Genetically modified organisms - the Gordian knot - Zbigniew Sieradzki, Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek  S. 2-6
 2. Pasze ekologiczne – wymagania prawne i perspektywy rozwoju. Organic feed – legal requirements and perspectives of development -  Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Sieradzki. S. 7-12
 3. Korzyści stosowania wermikulitu w produkcji zwierzęcej. Benefits of vermiculite using in animal production - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Marina Struzik. S. 19-22
 4. Cynk w żywieniu zwierząt – zalecenia żywieniowe a wymagania prawne. Zinc in animal feeding – allowances and legal demands - Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. S. 23-26
 5. Projekt ProLegu – innowacyjne białkowe materiały paszowe z nasion roślin strączkowych. S. 27-28
 6. Seria broszur FEFANA: „Karotenoidy w żywieniu zwierząt”. S. 29-30
 7. Zadania europejskiego laboratorium referencyjnego ds. dodatków paszowych. The tasks of the European Reference Laboratory for Feed Additives - Marek Walczak, Waldemar Korol 1 , Krzysztof Kwiatek, Teresa Szprengier-Juszkiewicz. S. 31-35
 8. The preventive control of lactating cows’ breach of amino acid exchange on the back of microelement insufficiency. Prewencyjna kontrola  naruszenia wymiany aminokwasów w warunkach niedoboru  mikroelementów u krów mlecznych - Stanisław Dolecki. S. 36-38