twitter

Pasze Przemysłowe  ROK XXVI     ISSN  1230-4743

W NUMERZE 1/2017

STRESZCZENIA REFERATÓW I DONIESIEŃ

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ DODATKÓW PASZOWYCH. INTERPRETATION OF FEED ADDITIVES TEST RESULTS - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj   s.5

ZAWARTOŚĆ MIKOTOKSYN W ZIARNIE KUKURYDZY. THE CONTENT OF MYCOTOXINS IN MAIZE - Magdalena Twarużek, Robert Kosicki,  Jan Grajewski   s. 8

OCENA SKUTECZNOŚCI ŻYWIENIOWYCH METOD PROFILAKTYKI KOKCYDIOZY KURCZĄT RZEŹNYCH. THE EVALUATION OF EFFICACY OF NUTRITIONAL METHODS OF PROPHYLAXIS OF BROILER CHICKENS  COCCIDIOSIS - Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz   s. 11

OCENA WYNIKÓW URZĘDOWEJ KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ PASZ MIKOTOKSYNAMI W ROKU 2016.OFFICIAL CONTROL OF MYCOTOXINS CONTAMINATION IN FEED IN 2016  - Piotr Jedziniak   s. 14

METODA NIRS W ANALIZACH MĄCZEK RYBNYCH - KALIBRACJA NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH. NIR-SPECTROSCOPY IN FISHMEAL ANALYSIS -THE CALIBRATION FOR SELECTED NUTRIENTS - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski, Jan Markowski   s. 15

ZANIECZYSZCZENIA PASZ NIEDOCELOWYCH KOKCYDIOSTATYKAMI – OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. CROSS-CONTAMINATION OF NON-TARGET FEEDS WITH COCCIDIOSTATS  – RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT -  Małgorzata Olejnik   s. 17

WPŁYW  URZĄDZEŃ  ROZDRABNIAJĄCYCH  SUROWCE  PASZOWE  NA JAKOŚĆ PRODUKTU. EFFECT OF A GRINDING FEED MATERIAL TO PRODUCT QUALITY - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak   s. 19

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.QUALITY AND SAFETY OF MEDICATED FEED USED IN FOOD – PRODUCING ANIMALS - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek   s. 20

OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ PASZ – NOWE WYZWANIA.EVALUATION OF FEED MARKET QUALITY – NEW CHALLENGES - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj   s. 22

HOMOGENICZNOŚĆ PRODUKTÓW PASZOWYCH – WYNIKI BADAŃ I OCENA. THE HOMOGENEITY OF FEED PRODUCTS – RESULTS OF RESEARCH AND EVALUATION - Sławomir Walczyńskis. 25

WARTOŚĆ PASZOWA OWSA. FODDER VALUE OF FEED OATS - Alicja Sułek, Jerzy Grabiński   s. 28

MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI GATUNKOWEJ PRZETWORZONEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO. ANALYTICAL CAPABILITIES OF DETECTION AND SPECIES IDENTIFICATION OF PROCESSED ANIMAL PROTEINS - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek   s. 30

AKTUALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PASZ W ASPEKCIE KONTROLI STOSOWANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH. CURRENT ISSUES RELATED TO FEED PRODUCTION IN TERMS OF CONTROL OF THE USE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek   s. 32

CLOSTRIDIUM BOTULINUM – ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.CLOSTRIDIUM BOTULINUM – EPIDEMIOLOGICAL THREAT FOR FARM ANIMALS - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek   s. 35

ALKALOIDY PIROLIZYDYNOWE W PASZACH – OZNACZANIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI GC-MS. PYRROLIZIDINE ALKALOIDS IN FEEDS – DETERMINATION WITH GC-MS TECHNIQUE - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek   s. 37

MATERIAŁY PASZOWE SKAŻONE DIOKSYNAMI.DIOXINS CONTAMINATED FEED MATERIALS - Paweł Małagocki, Beata Furga, Magdalena Gembal, Joanna Cebulska, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska   s. 39

ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW W BIAŁKU ZIARNA PSZENŻYTA. AMINO ACID CONTENT IN THE PROTEIN GRAINS OF TRITICALE - Bogusława Jaśkiewicz   s. 40

Badania biegłości w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz – ocena kompetencji laboratoriów badawczych. Proficiency tests of microbiological quality of feed - assessment of laboratory competence- Kozieł Nina, Goldsztejn Magdalena, Kukier Elżbieta, Grenda Tomasz, Magdalena Grabczak, Kwiatek Krzysztof   s. 42

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PASZACH POCHODZENIA ROŚLINNEGO.PESTICIDE RESIDUES IN FEED OF PLANT ORIGIN - Bogusław Gnusowski, Waldemar Korol, Anna Nowacka, Michał Raczkowski, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka   s. 44

Wartość paszowa jęczmienia w badaniach IUNG-PIB.Fodder value of barley in the studies of Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute,Poland - Danuta Leszczyńska, Jolanta Domańska   s. 46

Informacja o działalności FEFANA  - Jan Koślacz   s. 48

 

DONIESIENIA POSTEROWE

 

W NUMERZE 2/2017

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH – KONTROLA LABORATORYJNA PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH W POLSCE.QUALITY AND SAFETY OF MEDICATED FEED USED IN FOOD–PRODUCING ANIMALS – LABORATORY CONTROL OF MEDICATED FEED USED IN POLAND - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała,  Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek  s. 9-14

MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI GATUNKOWEJ PRZETWORZONEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO.ANALYTICAL CAPABILITIES OF DETECTION AND SPECIES IDENTIFICATION OF PROCESSED ANIMAL PROTEINS - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek, Agata Gołębiowska s. 15-19

BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PASZ – OCENA KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH.PROFICIENCY TESTS OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF FEED - ASSESSMENT OF LABORATORY COMPETENCY - Nina Kozieł, Magdalena Goldsztejn, Elżbieta Kukier, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek  s. 20-25

PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W ASPEKCIE STOSOWANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH. FEED PRODUCTION IN POLAND IN TERMS OF CONTROL OF THE USE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek s. 26-30

TERMICZNE PROCESY W PRODUKCJI PASZ PRZEMYSŁOWYCH.THERMAL PROCESSES IN THE PRODUCTION OF FEED - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak s. 31-34

ANTYBIOTYKI ß- LAKTAMOWE – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA, ZASTOSOWANIE W PASZACH LECZNICZYCH ORAZ DOSKONALENIE METODY MIKROBIOLOGICZNEJ OZNACZANIA AMOKSYCYLINY W PASZACH LECZNICZYCH. ß– LACTAM ANTIBIOTICS - CHARACTERISTICS, APPLICATION IN MEDICATED  FEED AND IMPROVEMENT OF MICROBIOLOGICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF AMOXICILLIN IN MEDICATED FEED - Beata Kozak, Maja Chyłek – Purchała,  Monika Przeniosło – Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek s. 35-43

ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII MICELARNEJ W ANALIZIE SUBSTANCJI PRZECIWBAKTERYJNYCH W  MATRYCACH BIOLOGICZNYCH.APPLICATION OF MICELLAR LIQUID CHROMATOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF ANTIBACTERIAL SUBSTANCES IN BIOLOGICAL MATRICES -  Ewelina Patyra, Carolina Nebot, Krzysztof Kwiatek s. 44-50

HOMOGENICZNOŚĆ PRODUKTÓW PASZOWYCH – WYNIKI BADAŃ I OCENA. THE HOMOGENEITY OF FEED PRODUCTS – RESULTS OF RESEARCH AND EVALUATION - Sławomir Walczyński s. 51-57

Artykuł w całośći

CLOSTRIDIUM BOTULINUM – ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. CLOSTRIDIUM BOTULINUM– EPIDEMIOLOGICAL THREAT FOR FARM ANIMALS - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek s. 58-64

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ  PASZOWĄ ZIARNA PSZENŻYTA.FACTORS SHAPING THE FEED VALUE OF TRITICALE GRAINS - Bogusława Jaśkiewicz s. 65-76

ZNACZENIE OWSA W ŻYWIENIU ZWIERZĄT.IMPORTANCE OF OATS IN ANIMAL NUTRITION - Alicja Sułek, Jerzy Grabiński s. 77

OCENA WYNIKÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW URZĘDOWEGO NADZORU W ZAKRESIE OZNACZANIA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W PASZACH W ROKU 2016.THE EVALUATION OF PROFICIENCY TESTING RESULTS OF SUPERVISION  LABORATORIES IN THE SCOPE OF BASIC NUTRIENTS AND MINERALS IN FEEDINGSTUFFS IN 2016 - Bielecka Grażyna s. 85-91

Artykuł w całości

WPŁYW URZĄDZEŃ ROZDRABNIAJĄCYCH SUROWCE PASZOWE NA JAKOŚĆ PRODUKTU. EFFECT OF A GRINDING FEED MATERIAL ON PRODUCT QUALITY - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak s. 92-95

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ DODATKÓW PASZOWYCH. INTERPRETATION OF FEED ADDITIVES TEST RESULTS - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj s. 96-100

Artykuł w całośći

USE OF ANTIMICROBIAL DRUGS IN VETERINARY AS A COMPONENT OF RISK ANALYSIS FOR HUMANS. STOSOWANIE LEKÓW PRZECIWBAKTERYJNYCH W WETERYNARII JAKO SKŁADNIKA ANALIZY RYZYKA DLA LUDZI - Igor J. Kocjumbas, Wiktor Muzyka, Oksana Brezwyn 101-107

 

W NUMERZE 3/4/2017

Wartość odżywcza białka mączki guar. Protein nutritive value of guar meal- Bielecka Grażyna, Korol Waldemar, Rubaj Jolanta  s. 2-5

Artykuł w całości

Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego – wyniki badań biegłości. Determination of insoluble impurities in animal fats – results of proficiency test - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek   s. 6-11

Czy pastwisko może być wystarczającym źródłem pokarmu dla koni? Rola dodatków paszowych w zbilansowanym żywieniu koni. Can a pasture be a sufficient source of feed for horses? The role of feed additives in the balanced nutrition of horses - Michał Pluta, Zbigniew Osiński   s. 12-17

Dobre praktyki w produkcji pierwotnej. Good practice in primary production  - Kukier Elżbieta, Goldsztejn Magdalena, Kozieł Nina, Kwiatek Krzysztof   str. 18-24

Badania biegłości (PT) w ocenie parametrów pracy wagosuszarki. Proficiency testing (PT) in evaluation of parameters of the moisture analyzer. Occurrence of antibiotics in animal feed and  problems in animal and human health - Sławomir Walczyński   s. 25-29

Występowanie antybiotyków w paszach jako zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Occurrence of antibiotics in animal feed and  problems in animal and human health - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek  s. 30-34

The biotechnology of biomass of fresh water algae Lemna Minor enrichment with iodine and the determination of its content at the different doses in the nutritive environment by the method of capillary electrophoresis - R. O. Ryvak,  S.V. Merzlov   s. 35-39

Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniach zawartości fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych. Near-infrared reflectance spectroscopy in total phosphorus tests in plant feed materials - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol s. 40-45

Artykuł w całośći

Wykorzystanie wyników badań biegłości do sprawdzenia obciążenia i niepewności pomiaru w zakresie podstawowych składników pokarmowych w paszach. Using proficiency testing results for checking bias and uncertainty measurement in the scope of basic nutrients in feedingstuffs - Bielecka Grażyna   s. 46-49

Artykuł w całości

Wykorzystanie wyników badań biegłości do szacowania niepewności oznaczania aminokwasów w paszach metodą UPLC. Using proficiency testing results for the estimation of uncertainty measurement of amino acids in feeds by  an (the) UPLC method  - Jolanta Rubaj   s. 50-53

Artykuł w całości

Wartość paszowa jęczmienia. Fodder value of barley - Danuta Leszczyńska,  Kazimierz Noworolnik, Anna Kocira   s. 54-58

Spójny system szacowania niepewności wyników badań w zakresie jakości handlowej pasz na potrzeby urzędowej kontroli. A coherent system of the test result uncertainty evaluation in the scope of market feed quality for the need of official control  - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński   s. 59-64

Artykuł w całości

Podwyższenie jakości  i czystości mikrobiologicznej surowców i  mieszanek paszowych - Kazimierz Zawiślak  s. 65

Artykuł w całości

Informacje o konferencji pt.: Preparaty weterynaryjne, wytwarzanie, kontrola jakości oraz zastosowani s. 66-68