twitter

Oficjalne metody badania pasz – perspektywa zmian

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Magdalena Karpińska

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy dokonano przeglądu planowanych zmian rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 w sprawie oficjalnych metod badania pasz. Zmiany dotyczą wycofania metod przestarzałych i wprowadzenia nowych metod w dostosowaniu do nowych matryc paszowych i nowych instrumentalnych metod badania pasz na potrzeby urzędowego nadzoru (np. metoda ICP-AES do oznaczania fosforu i innych składników mineralnych). Planowane jest ograniczenie spektrofotometrycznej metody oznaczania mocznika tylko do mieszanek paszowych dla bydła, w których mocznik jest stosowany jako dodatek.  W przypadku oznaczania mikroelementów: Fe, Mn, Zn i Cu,  proponuje się zastąpienie metody FAAS metodami ICP-AES i/lub ICP-MS. Zostanie wprowadzona nowa metoda HPLC oznaczania diklazurilu w mieszankach paszowych i premiksach. Nowa regulacja będzie zawierała liczne odniesienia do norm europejskich.

Słowa kluczowe: pasze, badanie, kontrola urzędowa, oficjalne metody

 

Official methods of feed testing – perspective for changes

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Magdalena Karpińska

National Research Institute of Animal Production,

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin   

Summary. This document is a review of Commission Regulation (EC) No 152/2009 containing methods of sampling and analysis for the official control of animal feeding stuffs. This changes are concerning obsolete methods that should be withdrawn and implementation of new methods adjusted to the new feed matrices and also new instrumental methods for feed testing in official control (e.g. ICP-AES method for determination of phosphorous and other mineral components). The spectrophotometric method for urea determination might be limited just to compound feed for ruminants, where urea is used as feed additive. In case of microelements: Fe, Mn, Zn and Cu the official FAAS method may be replaced by ICP-AES and/or ICP-MS methods. New HPLC method for diclazuril in compound feed and premixtures will be introduced. The new regulation will contain many references to european standards.

Key words:  animal feeds, testing, official control, official methods

Odnośniki:

 1. EN 15621 Animal feeding stuffs – Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES
 2. EN 17053:2018 Animal feeding stuffs – Method of sampling and analysis – determinations of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS.
 3. ISO 6491:1998 Animal feeding stuffs – Determination of phosphorus content – Spectrometric method.
 4. Korol W. et al. (2015) Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of various feeds. Accred Qual Assur 20: 61-66. DOI:10.1007/s00769-014-1096-x
 5. NF V18-106 : Dosage du phosphore total - Methode spectrophotometrique.
 6. PN-ISO 6491:2000 Pasze – Oznaczanie zawartości fosforu. Metoda spektrofotometryczna.
 7. PN-EN ISO 6869:2002 Pasze – Oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 8. PN-EN ISO 5983-1:2006 Pasze – Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Cz 1. Metoda Kjeldahla.
 9. PN EN ISO 6498:2012 Pasze – Wytyczne do przygotowania próbek.
 10. PN-EN 15510 Pasze – Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, żelaza, cynku, miedzi, manganu, kobaltu, molibdenu, arsenu, ołowiu i kadmu z zastosowaniem ICP-AES.
 11. PN-EN 16967:2017 Pasze – Metody pobierania próbek i analiz. Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach i mieszankach paszowych (karma) dla kotów i psów łącznie z karm dietetyczną.
 12. Review of Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed. Conclusions of meeting on 23 August 2018, DG SANTE.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Dz. Urz. UE L 54/1 z 26.02.2009.
 14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniajcie rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L95/3 z 7.04.2017).
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniajcie załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017).
 17. Verstraete F. Review of Commission Regulation (EC) 152/2009. Directorate-General for Health & Food Safety, Brussels 2018.

 

Artykuł w całości