twitter

image1 image1 image1 image1

Zagrożenia w paszach w świetle danych z systemu RASFF

Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57

Streszczenie. Rozporządzeniem WE 178/2002 ustanowiono podstawy prawne działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), którego celem jest zapewnienie organom kontroli skutecznego i efektywnego narzędzia komunikowania w zakresie czynników zagrożeń w łańcuchu żywnościowym. W roku 2012, na ogólną liczbę 3432 zgłoszeń notyfikacyjnych przekazanych do RASFF, 325 (9,5%) dotyczyło pasz. Od roku 2011 nie obserwuje się wzrostu odsetka notyfikacji dotyczących pasz. Jak dotychczas w 2013 roku odnotowano łącznie 247 zgłoszeń dotyczących pasz w RASFF, z których 34 zostały sklasyfikowane jako alerty, 80 jako powiadomienia informacyjne, a 62 w celu zwrócenia uwagi i 71 zawiadomienia o odrzuceniu na granicy. Liczba zgłoszeń dotyczących krajów trzecich była wyższa w porównaniu z tymi, które dotyczą państw członkowskich Unii Europejskiej. W zakresie pasz zgłoszenia dotyczą głównie występowania zagrożeń typu chemicznego tj.: metali ciężkich, dioksyn i mikotoksyn. Inne obszary zgłoszeń w mniejszym stopniu dotyczą zanieczyszczeń mikrobiologicznych (Salmonella spp.), biologicznych pasz (np. sporysz, Ambrozja spp.), oraz nieodpowiedniego składu pasz i dodatków paszowych.

 

Hazards in feeds in the light of RASFF data

Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Summary. In agree with Regulation EC 178/2002 the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) was established to provide the control authorities an effective and efficient communication tool for hazard agents to ensure feed and food safety. Out of all the 3432 original notifications transmitted in RASFF in 2012, 325 (9.5%) concerned feed. In 2013, a total of 247 original notifications were transmitted through the RASFF, of which 34 were classified as alert, 80 as information for follow-up, 62 as information for attention and 71 as border rejection notification. The number of notifications concerning the third countries was higher in comparison with those concerning Member States of European Union. Notifications concerning feed are predominantly notified for chemical hazards i.e. heavy metals, dioxins, and mycotoxins. Other areas of notification are concerning microbial contamination (Salmonella spp.), biological contaminants (eg. ergot, Ambrosia spp.), feed composition and feed additives.