twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ dodatków paszowych  Meweselu i Metifenu na poziom produktów peroksydacji lipidów w warunkach przewlekłego zatrucia kadmem

Bogdan Gutij

Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im.  Stefana Grzyckiego

Streszczenie.  Badano poziom pośrednich i końcowych produktów peroksydacji lipidów w warunkach  przewlekłego  zatrucia kadmem. Potwierdzono właściwości przeciwutleniające dodatków paszowych  Mewesel  (zawiera w składzie  witaminę E, selen i metioninę) i  Metifen (skład: metionina i złożony preparat zawierający 70% kwasu fenozanowego i 30% zeolitu) u młodego bydła w warunkach zatrucia kadmem.

The influence of folder additive of mevesel and methiphene on the level of products of lipids peroxidation in the condition of chronic cadmium poisoning

Bogdan  Hutiy

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z.Gzhytskyj (79010, Lviv, Pekarska st.,50)

Summary. There has been studied the level of intermediate and conclusive products of lipids  peroxidation in the condition of chronic cadmium poisoning. It has been confirmed antioxidant characteristics of feed additives: Mevesel (contains vitamin E; selenium and methionine) and Methiphene (contains methionine and complex preparation with 70% fenozanoic acid and 30 % zeolite) for young cattle in conditions of cadmium poisoning.n