twitter

image1 image1 image1 image1

Nowoczesne metody detoksykacji  trichotecen

Olesia Fediakowa, Igor J. Kocjumbas, Oksana Brezwin

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów  Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych, Lwów, ul. Doniecka 11

Streszczenie. W  artykule przedstawione są właściwości  fuzaryjnych toksyn – trichotecen,  ich pochodzenie oraz wpływ na żywe organizmy. Szczegółowo omówione są najbardziej skuteczne środki zmniejszenia ich stężenia w paszach. Wymienione są  fizyczne, chemiczne i biologiczne metody zapobiegania mikotoksykozom spowodowanym trichotecenami. Przeanalizowano pozytywne i negatywne aspekty korzystania z tych lub innych metod detoksykacji na wszystkich etapach uprawy, przechowywania, przetwarzania i skarmiania przez zwierzęta surowców i pasz. Ustalono, że najlepszą metodą detoksykacji trichotecen jest metoda kompleksowa, która wymaga spełnienia wymagań agrotechnicznych, przechowywania, przeprowadzenia kontroli jakości pasz oraz zastosowania metod detoksykacji gotowych pasz za pomocą enterosorbentów.

Modern methods of detoxification of trichothecenes mycotoxins

Olesia Fedyakova, Igor Kotsyumbas, Oksana Brezvun

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 79019, Lviv, Donetska St., 11

Summary. This article describes the nature of trichothecenes mycotoxins and its impact on living organisms. The most effective measures that enables to reduce the concentration of these toxicants are highlighted in details physical, chemical, biological measures to prevent mycotoxicoses caused by trichothecenes. Have been analyzed as well as positive and negative aspects of using certain detoxification methods at all stages of growing, storing, processing and use of raw nutriment materials. It has been established that the best method of feed detoxification from trichothecenes mycotoxins is a set of activities that include compliance with agronomic growing conditions and storage, quality control of nutriment and methods of enterosorbents disinfection of prepared nutriment.