twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena i interpretacja wyników badania dodatków paszowych

Waldemar Korol

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z oceną i interpretacją wyników badań dodatków paszowych. Wskazano na brak jednolitych zaleceń prawnych w tym zakresie. Podano sposób oceny i interpretacji wyników badań dodatków paszowych w ramach urzędowej kontroli pasz w Polsce w zakresie oceny zgodności z deklaracją na etykiecie i w zakresie zachowania maksymalnych zawartości. Podano także przykłady interpretacji wyników badań dodatków paszowych, w tym w zakresie zawartości substancji niepożądanych.  

Estimation and interpretation of feed additive test results

Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents matters connected with estimation and interpretation of feed additive test results. There are not uniform demands in this area. A way of results presentation and interpretation in the scope of feed additive testing during official control in Poland was established. The scope covers conformity assessment with values declared on a label and with maximum content of feed additives. Examples of interpretation of feed additive test results including undesirable substances were given.