twitter

image1 image1 image1 image1

Nowy system raportowania wyników badań z laboratoriów urzędowych

The new system of reporting the results of official laboratories

Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek, Marek Kukier

Zakład Higieny Pasz,

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Jednym z elementów kolejnych Rocznych Planów Urzędowej Kontroli Pasz jest system raportowania. Stanowi on zwieńczenie każdego cyklu programu i dotąd opierał się o tabele Excela, wypełniane na poziomie powiatowym Inspekcji Weterynaryjnej. Wysyłane były następnie do szczebla wojewódzkiego IW, gdzie z kolei zliczano je przy użyciu specjalnie przygotowanych arkuszy. Na tym etapie od wielu lat następowały kłopoty, a nawet przekłamania danych. Spowodowane było to ciągłymi zmianami programu MS Office, wypuszczaniem kolejnych wersji z coraz silniejszymi zabezpieczeniami, które traktowały funkcje zliczające, jako treść potencjalnie niebezpieczną i następowało blokowanie tych formuł. Nieuniknione zmiany w systemach informatycznych spowodowały konieczność opracowania nowych rozwiązań w zakresie raportowania w ramach sprawozdawczości planu urzędowej kontroli pasz. W roku 2009 Zakład Higieny Pasz, wspólnie z komórką ds. Laboratoriów Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Biurem Pasz, Farmacji i Utylizacji oraz Działem Systemów Informatycznych PIWet-PIB opracował założenia przyszłego systemu. Wykonawcą projektu został Dział Systemów Informatycznych PIWet-PIB. Baza została opracowana na podstawie tabel poprzedniego systemu utworzonego jeszcze w 2003 roku. Po weryfikacji jej działania, była gotowa do użytku. Zarządzanie merytoryczne bazą, akceptacją instytucji mających dostęp i akceptacją zmian zajmuje się Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zarządzanie od strony informatycznej, realizowanie zmian po akceptacji GIW, realizowane jest przez Dział Systemów Informatycznych PIWet-PIB. Raportowanie za rok 2013 już przebiega w oparciu o nowy system.

Ideą zmian było maksymalne uproszczenie działania całego systemu. Wpisywanie danych miało pozostać na szczeblu powiatowym z wyjątkiem niektórych kierunków, za które odpowiadają wojewódzkie inspektoraty weterynarii, a po ich zatwierdzeniu miały być natychmiast widoczne dla wojewódzkiego szczebla IW, który pełni rolę weryfikującego i zatwierdzającego wyniki z PIW. Wyniki się automatycznie sumują. Porównanie założeń systemów starego i nowego zawarto na ryc. 1. 

Na spotkaniu w ramach Programu Wieloletniego, które odbyło się 20-21 lutego 2014 r. w PIWet-PIB z udziałem pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, w tym Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Głównego Inspektoratu Weterynarii, przyjęto szereg uwag, które mają na celu doskonalenie opracowanego systemu. W dalszym udoskonalaniu bazy raportującej wyniki z krajowego planu urzędowej kontroli pasz należy rozważyć przyjęcie innego systemu identyfikacji pól, aby można było napisać prostą instrukcję kwalifikacji wyników. Należy rozważyć opuszczenie nazw typu „tabela 3a”,  która to nazwa niedługo nowym pracownikom już nic nie będzie mówić. Dodatkowo dla wygody Głównego Inspektoratu Weterynarii należy udoskonalić import do Excela z kolejnych zakładek, aby nie trzeba było „sklejać” danych, które tworzą logiczną całość, związanych z odpowiednimi kierunkami w planie urzędowej kontroli pasz.

Słowa kluczowe: raportowanie wyników, kontrola urzędowa pasz.

Keywords: report of results, official feed control.