twitter

image1 image1 image1 image1

Urzędowa kontrola substancji przeciwbakteryjnych w paszach i wodzie

Monika Przeniosło - Siwczyńska, Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik,
Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Substancje przeciwbakteryjne, w tym głównie antybiotyki, są istotnym elementem terapii chorób zwierząt gospodarskich. Są stosowane w leczeniu chorób bakteryjnych występujących u zwierząt gospodarskich oraz powodujących największe straty ekonomiczne. W przeszłości, począwszy od lat 50-tych XX wieku, antybiotyki były stosowane jako dodatki paszowe w celu poprawy efektów produkcyjnych zwierząt, jako tzw. antybiotykowe stymulatory wzrostu (ASW). Problemy związane z nadmiernym i niewłaściwym stosowaniem antybiotyków doprowadziły w konsekwencji do wprowadzenia w krajach Unii Europejskiej zakazu stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych. Unia Europejska wprowadziła odpowiednie regulacje związane z obowiązkiem monitorowania i prowadzenia programów kontrolnych dotyczących wykrywania pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, jak również wykrywania antybiotyków, w tym niedozwolonych ASW w paszach i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

Słowa kluczowe: pasze, substancje przeciwbakteryjne, antybiotyki, antybiotykowe stymulatory wzrostu, urzędowa kontrola

Official control of antibacterial substances in animal feed and water

Monika Przeniosło - Siwczyńska, Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik,
Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute in Pulawy

Summary. Antibacterial substances, mainly antibiotics are used on a large scale and administered for treating and prevention bacterial diseases of the animals. Furthermore the antibacterials were used as feed additives to improve growth since the early 1950s as antibiotic growth promoters (AGPs). Due to the problems with the risk of emergence of antibiotic resistance EU imposed for precautionary reasons a ban on use of AGPs in feeds. EU enforced suitable regulations connected with monitoring and conducting control programmes of detection of residues of antibiotics in food and detection of antibacterial substances, including AGPs in feeds and water.   

Keywords: animal feed, antibacterial substances, antibiotics, antibiotic growth promoters, official control.