twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne zasady kontroli pasz GMO

Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Streszczenie.  Rośliny genetycznie zmodyfikowane od początku ich produkowania w komercyjnych uprawach stosowane są w żywieniu zwierząt gospodarskich i produkcji pasz przemysłowych. Trudno jest wyobrazić sobie produkcję pasz i żywienie zwierząt w UE bez dostępu do białka paszowego w postaci śruty sojowej, po wycofaniu mączek mięsno-kostnych. Prawie 80% soi uprawianej na świecie to soja genetycznie zmodyfikowana. Stosowanie GMO w produkcji pasz i żywności w UE wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej, a poprzedzone jest to wykazaniem bezpieczeństwa ze strony GMO dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także opracowaniem metody wykrywania i oznaczania GMO w produktach. Państwa członkowskie UE zobowiązane są do prowadzenia monitoringu stosowania GMO w paszach i żywności, w tym identyfikowania obecności niedozwolonych GMO i wycofywania ich z rynku oraz sprawdzania poprawności etykietowania produktów z GMO. Zadania takie w Polsce w odniesieniu do pasz sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, która tworzy roczne plany urzędowej kontroli pasz, pobiera próbki do badań, wykonuje badania w podległych sobie laboratoriach w celu identyfikowania rodzajów GMO i kontroli stosowanego etykietowania pasz na zgodność z prawem polskim oraz UE. Działania takie wymagają okresowego uszczegóławiania i modyfikacji systemu kontroli do zmieniających się warunków ze względu na akceptację stosowania coraz większej liczby GMO w UE, oraz pojawianie się nieautoryzowanego stosowania GMO i sytuacji alarmowych.

Słowa kluczowe: kontrola urzędowa, pasza, GMO

 

Actual rules of genetically modified feed control

Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. Genetically modified plants, since the beginning of their commercial usage as crops, are used in the livestock feeding and feed production. It is difficult to imagine a production of feed and feeding of animals in the EU without access to feed proteins such as soybean meals, highly adopted after the withdrawal of meat and bone meals. Almost 80% of the soybeans grown in the world are genetically modified. The use of GMOs in food and feed production in the EU requires the permission of the European Commission, and is preceded by a demonstration of the safety of GMOs for health and life of humans and animals, and the development of methods for detection and identification of GMOs in products. The EU Member States are obliged to monitor the use of GMOs in feed and food market, including the identification of the presence of unauthorized GMO and validation labeling of GMOs. Such tasks in Poland in relation to the feed exercised Veterinary Inspection, which creates annual plans for the official control of feed samples. Such plan includes scheme of taking samples, sample analyses in supervised laboratories to identify the types of GMOs and control the labeling of feed with accordance to the Polish and the EU feed law. Such actions require periodic clarification and modification of the control system to changing conditions because of the growing number of GMOs in the EU, and the emergence of unauthorized use of GMOs and alert situations.

Key words: official control, feed, GMO.