twitter

image1 image1 image1 image1

System zapewnienia bezpieczeństwa pasz w łańcuchu żywnościowym – stan obecny i perspektywy

Krzysztof  Kwiatek, Zbigniew Osiński, Marek Walczak, Zbigniew Sieradzki

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Właściwe bezpieczeństwo i jakość pasz ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu przechodzenia czynników zagrożeń do łańcucha żywnościowego i ich negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi. Tym bardziej jest to ważne, gdyż często zanieczyszczone pasze powodowały wycofanie lub zniszczenie partii pasz lub żywności pochodzenia zwierzęcego, co powodowało znaczne straty ekonomiczne dla podmiotów działających w tym obszarze i niosło negatywny wpływ dla bezpieczeństwa żywności. Kolejnym krokiem w kierunku podwyższania poziomu zdrowia publicznego jest doskonalenie procedur systemów zapewnienia bezpieczeństwa pasz. W ramach Codex Alimentarius podjęto kolejne kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pasz, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa żywności, poprzez przyjęcie dwóch dodatkowych dokumentów, które pomogą władzom rządowym i producentom w zapewnieniu ochrony zdrowia publicznego. Nowe wytyczne w sprawie stosowania oceny ryzyka dla pasz oraz drugi dokument: wytyczne dla organów rządowych dla priorytetyzacji zagrożeń w paszach, są uzupełnieniem już istniejących kodeksów dobrych praktyk postępowania w żywieniu zwierząt.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pasz, łańcuch żywnościowy, analiza ryzyka, analiza zagrożeń

 

Assurance system of feed safety in the food chain

Krzysztof  Kwiatek, Zbigniew Osiński, Marek Walczak, Zbigniew Sieradzki

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. The safety and quality of animal feed is of fundamental importance to prevent that hazardous substances enter into the food chain and affect human health. Moreover, contaminated feed has often resulted in the same feed or food of animal origin being recalled or destroyed, which causes significant economic losses for the feed and food industries and has a negative impact on food security. The another step towards greater public health is to improve the safety management system procedures of feed. The Codex Alimentarius has taken another step towards greater safety of animal feed and to enhanced food safety with the adoption of two additional documents that will help governmental authorities and the industry to ensure for more efficient public health protection. The new Guidelines on the Application of Risk Assessment for Feed and Guidance for Governments on Prioritizing Hazards in Feed are a complement the already existing Code of Practice on Good Animal Feeding.  

Key words: feed safety, food chain, risk analysis, hazard analysis.