twitter

image1 image1 image1 image1

Botulizm – objawy choroby i możliwości diagnostyczne

Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda, Magdalena Goldsztejn, Janusz Dębski*

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

*Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN

Streszczenie. W pracy zaprezentowano charakterystykę toksyn botulinowych (BoNTs) oraz mechanizm ich oddziaływania na kompleks SNARE błony presynaptycznej. Przedstawiono także objawy schorzenia wywoływanego przez BoNTs, zwanego botulizmem. Dokonano również charakterystyki metod służących diagnostyce laboratoryjnej botulizmu pod względem, ich wartości aplikacyjnej w postępowaniu z próbkami pochodzącymi z przypadków wspomnianego schorzenia. W pracy zaprezentowano także najnowsze osiągnięcia pracowników Zakładu Higieny Pasz PIWet - PIB w opracowaniu i wdrożeniu do praktyki laboratoryjnej metody opartej na technice LC – MS/MS. Zdaniem autorów  opracowania, zastosowanie niniejszej metody posiada istotne znaczenie aplikacyjne, dzięki czemu umożliwi w przyszłości usprawnienie diagnostyki laboratoryjnej botulizmu.  

Słowa kluczowe: toksyny botulinowe, wykrywanie, botulizm, BoNT. 

 

Botulism - symptoms and diagnostic possibilities of the disease

Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda, Magdalena Goldsztejn, Janusz Dębski*

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

*Institute of Biochemistry and Biophysics PAS

Summary. In this study the characteristic of botulinum toxins (BoNTs) and their action on SNARE complex of presinaptic membrane were presented. The symptoms of disease caused by BoNTs called botulism were also described.  In this article the characteristic of methods for laboratory diagnostics of botulism, taking into account their application value in examination of samples associated with botulism symptoms was also presented. Moreover, the newest achievements of the Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs (NVRI) in elaboration and applying to the laboratory practice of the LC – MS/MS method have been presented. According to the authors opinion, the usage of this method have great application significance, and in the future will improve the laboratory diagnostics of botulism. 

Key words: botulinum toxins, detection, botulism, BoNT.