twitter

image1 image1 image1 image1

Zastosowanie techniki Real-time PCR do analizy produktów żywieniowych dla zwierząt w celu identyfikacji w nich komponentów wieprzowych i drobiowych

Małgorzata Natonek-Wiśniewska, Piotr Krzyścin

Dział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt,

Instytut Zootechniki-PIB

Streszczenie. Częściowa zmiana przepisów prawnych mówiących o stosowaniu przetworzonego białka zwierzęcego w paszach dla drobiu i świń, pod warunkiem wyeliminowania ryzyka kanibalizmu, jest przedmiotem dyskusji władz europejskich w ciągu ostatnich kilku lat. Konieczność stałego monitoringu pasz w przypadku przyjęcia sugerowanych rozwiązań uzasadnia pilną konieczność określenia metod identyfikacji gatunkowej komponentów wieprzowych oraz drobiowych. Rozwój metod molekularnych oraz znajomość mitochondrialnego genomu zwierząt umożliwia opracowanie skutecznych i czułych metod w tym zakresie. Obecnie zarówno laboratoria światowe, jak również w Polsce, wykonują takie badania własnymi metodami; wprowadzenie wspomnianych zmian wymusza jednak konieczność wyznaczenia, a następnie sprawdzenia przydatności oraz zwalidowania przez Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej metod, które po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej mogłyby stać się równoważnymi do metody mikroskopowej.

Słowa kluczowe: pasze, PAP, PCR, identyfikacja gatunkowa

 

Use of Real-time PCR technique in analysis of animal nutritional products to identify pork and poultry components contained within

Małgorzata Natonek-Wiśniewska, Piotr Krzyścin

Department of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics,

National Research Institute of Animal Production, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Summary. Amendment of legislation concerning the use of processed animal protein in feedstuffs for poultry and pigs, on condition that the risk of cannibalism is eliminated, has been discussed by the European authorities for the last few years. The need for continuous monitoring of feedstuffs in the event that the proposed amendments are adopted, justifies the necessity of determining methods for species identification of pork and poultry components. Development of molecular methods and an understanding of the mitochondrial genome of animals enables efficient and sensitive methods to be developed in this regard. Today, laboratories in Poland and the world use their own methods to perform such tests, but the amendment of the above legislation will make it necessary for the European Union Reference Laboratory to determine, test the suitability of, and validate methods that could prove equivalent to the microscopic method after receiving a favourable opinion of the European Commission.

Keywords: feed, PAP, PCR, species identification.