twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola procesów w produkcji pasz w aspekcie zapewnienia ich bezpieczeństwa i jakości

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Streszczenie. W prezentowanej pracy przedstawiono wymagania związane z nadzorem linii technologicznej przy produkcji mieszanek paszowych. Wykazano miejsca gdzie najczęściej może dochodzić do zagrożeń w pogorszeniu jakości.

Słowa kluczowe: produkcja mieszanek, procesy technologiczne, punkty krytyczne

 

Control processes in the production of animal feed in terms of ensuring their safety and quality

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Department of Food Engineering and Machinery University of Life Sciences in Lublin

Summary. The paper presents the requirements related to the supervision of the process line for the production of compound feed. It has been shown the place where the most common dangers may occur in the deterioration of the quality.

Keywords: production of mixtures, processes, critical points.