twitter

image1 image1 image1 image1

Pobieranie próbek pasz do badań laboratoryjnych

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. Zapewnienie wysokiej wiarygodności badań wymaga, aby etap pobierania próbek przeprowadzany był w sposób prawidłowy, jak najbardziej odzwierciedlający charakter badanego materiału. Pobieranie próbek rzutuje w największym stopniu na wiarygodność wyników, a co za tym idzie, podejmowanie odpowiednich decyzji administracyjnych. W kontroli urzędowej pasz istnieje szereg rozporządzeń regulujących metodologię pobierania próbek, jednak istnieją pewne obszary, gdzie należy podjąć starania w zakresie dalszego doskonalenia tego rodzaju aktywności w ramach urzędowych kontroli. W rozporządzeniu 882/2004 zawarto definicję czynności obejmujących proces pobierania próbek do analizy. Czynność ta oznacza pobranie paszy albo innej substancji (w tym ze środowiska) właściwej dla produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji pasz albo dla zdrowia zwierząt w celu sprawdzenia, poprzez analizę zgodności z prawem paszowym lub regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt. Znajomość przepisów prawa w tym zakresie jest nieodzownym elementem zasad wykonywania urzędowych kontroli na zgodność z innymi uregulowaniami w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz.

Słowa kluczowe: próbkobranie, pasze, badania laboratoryjne

 

Sampling of animal feedingstuffs for laboratory examinations

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. Ensuring high reliability of the test results requires that sampling was carried out in a proper manner, as most reflecting the nature of the material being tested. Sampling has the greatest influences on the reliability of results, and hence, the appropriate administrative decisions. As regards the official feed control there are a number of regulations governing the methodology of sampling, but there are also some areas, where efforts should be made to improve this kind of activity within the framework of official controls. Regulation 882/2004 contains the definition of activities involving the process of sampling for analysis. This action means taking feed or any other substance (including the environment) relevant to the production, processing and distribution of feed or for animal health in order to verify through analysis the compliance with feed law or animal health rules. Knowledge of the law in this area is an essential element of official controls and their compliance with other regulations in terms of feed quality and feed safety.

Key words: sampling, feed, laboratory examination.