twitter

image1 image1 image1 image1

Artykuł w całości       

Ocena wartości odżywczej pasz  na podstawie badań chemicznych

Waldemar Korol1, Grażyna Bielecka1, Jolanta Rubaj1, Marta Koncewicz2

1 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

2 Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Streszczenie. Poddano ocenie wyniki badań chemicznych materiałów paszowych prowadzonych w latach 2006-2013. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), skrobię, cukry, wartość energetyczną pasz dla drobiu i świń, niepożądane zanieczyszczenia (metale ciężkie, fluor i azotyny). Badaniom poddano łącznie 402 próbki  materiałów paszowych, głównie otrąb pszennych i żytnich,  makuchów rzepakowych, śruty  rzepakowej, śruty sojowej, makuchów sojowych i ekstrudowanych nasion soi, śruty słonecznikowej i makuchów słonecznikowych, mączek rybnych, wysłodków buraczanych,  suszonych wywarów gorzelnianych (DDGS), drożdży paszowych. Celem oceny było sprawdzenie wartości odżywczej materiałów paszowych pochodzących z różnych źródeł, często wprowadzanych od niedawna na rynek (np. DDGS, makuchy sojowe) i porównanie z wartościami tabelarycznymi. Ponadto, w przypadku substancji niepożądanych i szkodliwych, dokonano oceny zagrożeń dla zwierząt i produktów zwierzęcego pochodzenia celem wykorzystania na potrzeby urzędowej kontroli pasz. Przedstawiono zakres i ogólne wyniki urzędowej kontroli pasz w latach 2011-2013 w odniesieniu do parametrów jakości handlowej.

Słowa kluczowe: materiały paszowe, skład chemiczny, wartość odżywcza, ocena jakości.

 

Evaluation of nutritive value of feedingstuffs on the base of chemical analysis

Waldemar Korol1, Grażyna Bielecka1, Jolanta Rubaj1, Marta Koncewicz2

1National Research Institute of Animal Production
National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

2Main Veterinary Inspectorate, St. Wspólna 30, 00-930 Warsaw

Summary. Results of chemical testing of feed materials conducted in 2006-2013 were evaluated. The scope of investigation includes basic nutrients (moisture, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber), starch and sugar, metabolisable energy value for poultry and swine, undesirable substances (heavy metals, fluorine and nitrite). Total number of tested samples equals 402, including mainly wheat and rye bran, rapeseed meal and expeller, soybean meal, expeller and extruderate, sunflower meal and expeller, fish meal, sugarbeet pulps, dried distillers grains and solubles (DDGS), feed yeast. The aim of the evaluation was checking nutritive value of feed materials of different origin, often newly introduced on market (eg. DDGS, soybean expeller) and their comparison with tabular values. Moreover, in the case of undesirable substances, risk assessment for animal and food products was done for the official control purpose. The scope and general  results of the official control, conducted in 2011-2013, were presented with regard to parameters of feed market quality.    

Key words: feed materials, chemical composition, nutritive value, feed evaluation.